Folkelobbyen er en uavhengig pressgruppe som vil påvirke norsk miljø- og klimapolitikk. Vi bringer lobbykraft til folket! Bli med på folkelobbyen.no
10,423 words
folkelobbyen.no @folkelobbyen

Prinsipprogram for Folkelobbyen

Folkelobbyens formål er å påvirke norsk miljø- og klimapolitikk, og påse at den holder seg innenfor rammene som er definert av FNs bærekraftsmål 13 (inkl. Paris-avtalen) og Grunnloven § 112.

Folkelobbyen arbeider for å legge til rette slik at det skal være enklere å utøve politisk press i saker som berører følgende prinsipper:

Prinsippet om bærekraftig utvikling

Vår generasjon har et ansvar for å gi kommende generasjoner like god tilgang til natur og miljøressurser som vi selv har. Grunnloven § 112 verner om dette prinsippet: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

I praksis betyr dette at blant annet utbygging av vindkraft og vannkraft ikke må gå på bekostning av viktige naturverdier. Det samme gjelder motorveiprosjekter som går på bekostning av matjord og naturmangfold, og som stimulerer til daglig bilkjøring som ikke er bærekraftig.

Føre-var-prinsippet

Når politiske vedtak har usikre miljøkonsekvenser, skal tvilen komme naturen til gode. Dette prinsippet har Norge i praksis forpliktet seg til gjennom Parisavtalen og 1,5 gradersmålet.

I praksis betyr dette at vi blant annet ikke bør lete etter mer fossil energi enn vi kan forbruke | for å nå dette målet.

Prinsippet om at forurenseren skal betale

Dette prinsippet ligger til grunn for de internasjonale forhandlingene om rettferdighet i spørsmål om kostnadsfordeling av klimatiltak. Miljøkostnader bør regnes med i alle beslutninger.

Dette betyr blant annet at fossil energi bør koste mye mer enn fornybar energi.

Mer om Folkelobbyen

Hva

Folkelobbyen er en uavhengig pressgruppe som vil påvirke norsk miljø- og klimapolitikk. Det er et lavterskeltilbud for folk som vil gjøre mer, men ikke vet hva. Målet er å presse frem politisk handling i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnloven §112.

SDG13: Take urgent action to combat climate change and its impacts.
Goal 13 .:. Sustainable Development Knowledge Platform

§ 112: Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Kongeriket Noregs grunnlov - E. Menneskerettar - Lovdata

Vi heter enkelt og greit Folkelobbyen fordi klima og miljø ikke er en særinteresse, men grunnlaget for alle andre interesser.

Hvorfor

Klima- og miljøkrisen er akutt og krever umiddelbar handling. Norske politikere står i posisjon til å sette i gang de tiltakene som er nødvendige, men har hittil gjort for lite.

Vi kan ikke stå på sidelinjen og se livsgrunnlaget på jorden bli ødelagt, og går derfor sammen for å skape det presset som skal til for å få politikerne til å handle.

Dette presset kan skapes gjennom store demonstrasjoner og bevegelser som Klimaopprøret og Extinction Rebellion. Men presset kan også skapes ved å la menneskene bak politikken få vite hva vi synes om konkrete saker og vedtak.

Dette kalles gjerne lobbyvirksomhet, og er vanligvis forbeholdt de med mye penger eller store organisasjoner. Folkelobbyen fjerner barriæren og bringer lobbykraft til folket.

Det er også langt flere som er opptatt av klimaendringer enn som aktivt engasjerer seg i klimakampen. Folkelobbyen kan dermed fungere som lavterskelaktivisme for folk som ellers ikke ville blitt med på demonstrasjoner og annen aktivisme, og som en inngangsport til ytterligere engasjement.

Hvordan

I Folkelobbyen er det medlemmene som utøver presset, sammen og hver for seg.

Folkelobbyen vil senke terskelen for å ta direkte kontakt med politikere ved å gjøre medlemmene i lobbyen oppmerksomme på saker og vedtak som er særlig relevante for FNs bærekraftsmål 13 og Grunnlovens § 112, og ved å tipse om relevante politikere og hvordan de kan kontaktes.

Følgende scenario, hentet fra en kronikk av David Vogt i Bergens Tidende 18.02.2019, illustrerer prosessen:

Fra avmakt til motmakt

En torsdag for et par uker siden: Klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, tar til orde for en debatt om skattefradraget for oljeleting. Staten dekker i dag 78 prosent av utgiftene til oljeleting som går med underskudd.

Rundt 100 milliarder kroner har leterefusjonsordningen kostet siden den ble innført i 2005. Man skulle tro slikt fortjente en debatt, særlig i lys av at subsidier av fossil energi strider mot FNs bærekraftsmål, som Norge signerte på for bare få år siden. Men allerede på fredagen var debatten lagt død. Jonas Gahr Støre rykket ut for å «gjøre det veldig klart at Ap står bak dagens oljeskatteregime og har ingen planer om å endre det».

Hva skjedde egentlig her? Hva var grunnen til at Støre så kontant avfeide sin partifelle? Svaret fikk vi fra Hege Haukeland Liadal, oljepolitisk talsperson i Ap. Hun kunne fortelle at hun torsdagen hadde våknet til 101 tekstmeldinger og mailer fra rasende partifolk som hadde lest oppslaget med Espen Barth Eide. Reaksjonene må ha vært like sterke overfor Støre. I løpet av noen få timer hadde oljenæringen og deres støttespillere i fagbevegelsen og i næringslivet klart å kvele forsøket på debatt.
...
Tenk deg et annet scenario: Støre og de andre Ap-toppene våkner opp på torsdagen til 101 tekstmeldinger med heiarop i stedet for raseriutbrudd. Debatten ville neppe ha blitt avblåst. Tenk deg at politikere ble bombardert av mailer og telefoner hver gang de tok avgjørelser om klimapolitikk – skryt når de gjorde noe bra for klimaet, trusler om utmelding og velgerflukt når de sviktet klimaet. Er det noen som tviler på at vi da ville fått en langt sterkere klimapolitikk?

Folkelobbyen skal organisere en slik motkraft for klimaet når politikere er i ferd med å ta eller tar avgjørelser om klimapolitikk.

Gjennom å samle inn og videreformidle særlig relevante saker og vedtak og å foreslå aktuelle politikere som kan kontaktes vil Folkelobbyen radikalt senke terskelen til det enkelte medlem for å utøve press overfor politikere.

Slik samler samtidig Folkelobbyen sine medlemmer i en betydelig, distribuert pressgruppe for FNs bærekraftsmål 13 og Grunnlovens § 112.

Samtidig kan Folkelobbyen rekruttere til ytterligere aktivisme ved å formidle muligheter til å engasjere seg i konkrete saker, samt opplyse om andre former for aktivisme, som for eksempel forestående demonstrasjoner.

Lansering: Folkelobbyen

Hei, dette er Sveinung fra Folkelobbyen.

Vi lanserer i disse dager Folkelobbyen.no, som er første steg i arbeidet med å bygge en kollektiv, distribuert pressgruppe for å fremme politisk handling i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnlovens § 112. Lobbyvirksomhet er vanligvis reservert for de med mye penger eller store organisasjoner. Folkelobbyen fjerner barriæren og bringer lobbykraft til folket.

Vi kaller oss enkelt og greit Folkelobbyen fordi klima og miljø ikke er en særinteresse, men grunnlaget for alle andre interesser.

Se mer på folkelobbyen.no