Folkelobbyen er en uavhengig pressgruppe som vil påvirke norsk miljø- og klimapolitikk. Vi bringer lobbykraft til folket! Bli med på folkelobbyen.no
11531 words
folkelobbyen.no@folkelobbyen

Amazonas brenner - Oppfølgingsaksjon

Merk: Denne aksjonen er nå noen uker gammel. E-post-utkastene refererer blant annet til "tirsdag", som ikke lengre gir mening. De bør derfor oppdateres før de eventuelt sendes.

Kjære Folkelobbyister,

vi aksjonerte for første gang fredag sist uke. Kravet vårt var at Norge måtte avstå fra å signere Mercosur-avtalen med Brasil, og sammen sendte vi ut nesten 700 e-poster, blant annet til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Mange har fått svar fra politikerne, hvilket viser at e-postene våre blir lest og gjør inntrykk. Takk til alle som bidro!

Sent fredag kveld signerte Norge likevel handelsavtalen med Mercosur. Men det har vært høylytte protester, og ikke bare fra naturvernere. I Klassekampen tirsdag uttalte politikere fra Venstre, Krf, Ap og Sp at de vurderer å stemme mot avtalen når den skal behandles i Stortinget. MDG, SV og Rødt har allerede bestemt seg for å stemme mot, og det kan dermed bli stortingsflertall mot avtalen.

Vi må påvirke de som er på vippen til å lande på riktig side, og følger derfor opp aksjonen fra forrige uke med en ny aksjon, denne gang rettet mot de fire politikerne som uttaler seg til Klassekampen.

I tråd med Folkelobbyens tanke om positiv oppbakking av politikere som tar riktige valg for miljø og klima, vil vi vise disse fire at vi støtter dem i arbeidet med å overbevise sine partier om å ta de nødvendige avgjørelsene som klimakampen krever av dem.

Siden fredag har vi også blitt dobbelt så mange: vi er nå 430 folkelobbyister. Tenk hvilken kraft Folkelobbyen kan få dersom vi blir tusenvis! Send info om Folkelobbyen til alle du kjenner som ønsker å gjøre mer for miljø og klima.

God aksjon.

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

De fire politikerne er:

Ketil Kjenseth (V), leder av Energi- og miljøkomiteen,

Ferdig utfylt e-post her

Eller skriv din egen e-post og send til: Ketil.Kjenseth@stortinget.no

Tore Storehaug (Krf), medlem i Energi- og miljøkomiteen

Ferdig utfylt e-post her

Eller skriv din egen e-post og send til: Tore.Storehaug@stortinget.no

Åsmund Aukrust (Ap), medlem i Energi- og miljøkomiteen

Ferdig utfylt e-post her

Eller skriv din egen e-post og send til: Asmund.Aukrust@stortinget.no

Marit Arnstad (Sp), stortingsrepresentant

Ferdig utfylt e-post her

Eller skriv din egen e-post og send til: Marit.Arnstad@stortinget.no

Folkelobbyen.no

—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til Ketil Kjenseth ut:

Kjære Ketil Kjenseth,

jeg skriver for å takke deg for at du, i Klassekampen tirsdag, sier at Venstre vurderer å stemme mot ratifisering av Mercosur-avtalen.

Handelsavtalen er en viktig mulighet til å legge internasjonalt press på Bolsonaro-regjeringen. Vi kan ikke inngå en slik avtale så lenge den brasilianske regjeringen ser gjennom fingrene med at Amazonas avskoges og brennes. Norge må støtte Frankrike, Irland og andre EU-land som har vært tydelige overfor Brasil. Ingen Mercosur-avtale uten forsikringer for Amazonas!

Jeg håper du får med deg Venstre på å stemme mot ratifisering. Vi er mange som bryr oss om denne saken og som vil støtte dere som tar det riktige valget for klodens klima og miljø.

Mvh,

Amazonas brenner - Norge må reagere!

Merk: Denne aksjonen er nå flere uker gammel, og ikke lenrge aktuell. Se heller oppfølgingsaksjonen.

Oppdatering
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter at Norge nå har inngått handelsavtale med Brasil.

Det er uklart hvor mye det står om bevaring av regnskog i avtalen, men Røe Isaksen uttaler:

– Bærekraftig skogforvaltning er et viktig tema i avtalen. Den inneholder folkerettslige forpliktelser om å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter. Den inneholder også forpliktelser om å gjennomføre klimamålene i Parisavtalen, sier Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

SVs Audun Lysbakken varsler likevel omkamp når Stortinget møtes:

– Stortinget må stoppe denne avtalen. SV vil legge fram forslag om å si nei til avtalen med en gang Stortinget trer sammen. Det er umulig å støtte en avtale som ikke inneholder helt klare forpliktelser til å redde regnskogen, sier han til NTB.

Så hold oppe presset for bevaring av regnskogen!

Amazonas brenner.

Norge har nå en gylden mulighet til å påvirke den brasilianske regjeringen, som hittil har latt avskogingen øke med hele 278 prosent sammenlignet med i fjor. Vi i Folkelobbyen må derfor påvirke den norske regjeringen!

Neste uke skal Norge delta i forhandlinger med Brasil om handelsavtalen Mercosur. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i gårsdagens Klassekampen at at «handelsavtaler først og fremst er handelsavtaler» og at Norge «ikke vil blande inn det konkrete spørsmålet om Amazonas-avtalen i forhandlingene». Dette står i grell kontrast til Frankrikes president Macron, som ved å true Brasil med å nekte å signere Mercosur allerede har lykkes med å få Bolsonaro til å forbli i Parisavtalen. Vi vet at avtalen er viktig for Brasil. Og vi vet at dette er en gylden mulighet til å tvinge frem skogbevaring som Bolsonaro ellers ikke vil gjennomføre.

Uten Amazonas er klimakampen tapt. Bolsonaro kommer ikke til å gjøre noe uten internasjonalt press.

Bli med å gjøre en forskjell i denne saken, ved å si din mening til politikerne på listen under.

Vi er allerede et par hundre medlemmer i Folkelobbyen. Det vil gjøre inntrykk på politikerne å få 200 e-poster om dette. Men tenk hvilken betydning Folkelobbyens aksjoner kan få hvis vi blir tusenvis av medlemmer! Spre derfor ordet om Folkelobbyen og denne kampanjen. Del på Facebook og lignende etter du har sendt mailene.

Takk for at du engasjerer deg!

Hilsen Folkelobbyen

Hvordan du aksjonerer:

Bruk vårt forslag til e-post ved å trykke på lenken under hvert navn. Her er både e-postadresser, emnefelt og tekst fylt inn. Du kan gjøre så mange endringer du vil, eller bare signere og sende avgårde.

Eller skriv din egen e-post og send til en eller flere av de på listen under. Sett gjerne aksjon@folkelobbyen.no på blindkopi, slik at vi kan følge med på aksjonen.

De to viktigste er:

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: postmottak@nfd.dep.no

Konstituert statssekretær for næringsministeren Hannah Sumeja Atic

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: hsat@nfd.dep.no

Dernest er følgende politikere i posisjon til å påvirke:

Geir Pollestad, leder av Næringskomiteen på Stortinget

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: geir.pollestad@stortinget.no

Terje Aasland, Aps representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: terje.aasland@stortinget.no

André N. Skjelstad, Venstres representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: Andre-N.Skjelstad@stortinget.no

Torgeir Knag Fylkesnes, SVs representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: Torgeir-Knag.Fylkesnes@stortinget.no

Steinar Reiten, Krfs representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: Steinar.Reiten@stortinget.no

Morten Ørsal Johansen, FrPs representant i Næringskomiteen

Ferdig utfylt e-post her.

Eller skriv din egen e-post og send til: morten-orsal.johansen@stortinget.no

—Lobbykraft til folket!

PS. Slik ser for eksempel e-posten til næringsministeren ut:

Kjære Torbjørn Røe Isaksen,

Amazonas brenner.

Etter at Jair Bolsonaro ble president har avskogingen tiltatt
dramatisk. Dette skaper tørke og dermed mulighet for gigantiske
skogbranner. Bare i juli i år ble 2254 kvadratkilometer regnskog hogd
ned. Dette er en øking på 278 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Dette må stanse! Dersom verdenssamfunnet ikke klarer å presse
Bolsonaro-regjeringen til effektive tiltak for å hindre videre
avskoging, så er klimakampen tapt.

Norge har nå en gylden mulighet til å påvirke Brasil. Den norske
regjeringen må avstå fra videre forhandlinger om Mercosur-avtalen
inntil Brasil har påvist at de tar kampen mot avskoging på største
alvor. Tydelige krav til bevaring av Amazonas må skrives inn i en
eventuell avtale.

Dette kan du, som næringsminister, påvirke. Jeg ber deg innstendig om å
handle. Det står om planetens fremtid.

Mvh,

Prinsipprogram for Folkelobbyen

Folkelobbyens formål er å påvirke norsk miljø- og klimapolitikk, og påse at den holder seg innenfor rammene som er definert av FNs bærekraftsmål 13 (inkl. Paris-avtalen) og Grunnloven § 112.

Folkelobbyen arbeider for å legge til rette slik at det skal være enklere å utøve politisk press i saker som berører følgende prinsipper:

Prinsippet om bærekraftig utvikling

Vår generasjon har et ansvar for å gi kommende generasjoner like god tilgang til natur og miljøressurser som vi selv har. Grunnloven § 112 verner om dette prinsippet: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

I praksis betyr dette at blant annet utbygging av vindkraft og vannkraft ikke må gå på bekostning av viktige naturverdier. Det samme gjelder motorveiprosjekter som går på bekostning av matjord og naturmangfold, og som stimulerer til daglig bilkjøring som ikke er bærekraftig.

Føre-var-prinsippet

Når politiske vedtak har usikre miljøkonsekvenser, skal tvilen komme naturen til gode. Dette prinsippet har Norge i praksis forpliktet seg til gjennom Parisavtalen og 1,5 gradersmålet.

I praksis betyr dette at vi blant annet ikke bør lete etter mer fossil energi enn vi kan forbruke | for å nå dette målet.

Prinsippet om at forurenseren skal betale

Dette prinsippet ligger til grunn for de internasjonale forhandlingene om rettferdighet i spørsmål om kostnadsfordeling av klimatiltak. Miljøkostnader bør regnes med i alle beslutninger.

Dette betyr blant annet at fossil energi bør koste mye mer enn fornybar energi.

Mer om Folkelobbyen

Hva

Folkelobbyen er en uavhengig pressgruppe som vil påvirke norsk miljø- og klimapolitikk. Det er et lavterskeltilbud for folk som vil gjøre mer, men ikke vet hva. Målet er å presse frem politisk handling i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnloven §112.

SDG13: Take urgent action to combat climate change and its impacts.
Goal 13 .:. Sustainable Development Knowledge Platform

§ 112: Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Kongeriket Noregs grunnlov - E. Menneskerettar - Lovdata

Vi heter enkelt og greit Folkelobbyen fordi klima og miljø ikke er en særinteresse, men grunnlaget for alle andre interesser.

Hvorfor

Klima- og miljøkrisen er akutt og krever umiddelbar handling. Norske politikere står i posisjon til å sette i gang de tiltakene som er nødvendige, men har hittil gjort for lite.

Vi kan ikke stå på sidelinjen og se livsgrunnlaget på jorden bli ødelagt, og går derfor sammen for å skape det presset som skal til for å få politikerne til å handle.

Dette presset kan skapes gjennom store demonstrasjoner og bevegelser som Klimaopprøret og Extinction Rebellion. Men presset kan også skapes ved å la menneskene bak politikken få vite hva vi synes om konkrete saker og vedtak.

Dette kalles gjerne lobbyvirksomhet, og er vanligvis forbeholdt de med mye penger eller store organisasjoner. Folkelobbyen fjerner barriæren og bringer lobbykraft til folket.

Det er også langt flere som er opptatt av klimaendringer enn som aktivt engasjerer seg i klimakampen. Folkelobbyen kan dermed fungere som lavterskelaktivisme for folk som ellers ikke ville blitt med på demonstrasjoner og annen aktivisme, og som en inngangsport til ytterligere engasjement.

Hvordan

I Folkelobbyen er det medlemmene som utøver presset, sammen og hver for seg.

Folkelobbyen vil senke terskelen for å ta direkte kontakt med politikere ved å gjøre medlemmene i lobbyen oppmerksomme på saker og vedtak som er særlig relevante for FNs bærekraftsmål 13 og Grunnlovens § 112, og ved å tipse om relevante politikere og hvordan de kan kontaktes.

Følgende scenario, hentet fra en kronikk av David Vogt i Bergens Tidende 18.02.2019, illustrerer prosessen:

Fra avmakt til motmakt

En torsdag for et par uker siden: Klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide, tar til orde for en debatt om skattefradraget for oljeleting. Staten dekker i dag 78 prosent av utgiftene til oljeleting som går med underskudd.

Rundt 100 milliarder kroner har leterefusjonsordningen kostet siden den ble innført i 2005. Man skulle tro slikt fortjente en debatt, særlig i lys av at subsidier av fossil energi strider mot FNs bærekraftsmål, som Norge signerte på for bare få år siden. Men allerede på fredagen var debatten lagt død. Jonas Gahr Støre rykket ut for å «gjøre det veldig klart at Ap står bak dagens oljeskatteregime og har ingen planer om å endre det».

Hva skjedde egentlig her? Hva var grunnen til at Støre så kontant avfeide sin partifelle? Svaret fikk vi fra Hege Haukeland Liadal, oljepolitisk talsperson i Ap. Hun kunne fortelle at hun torsdagen hadde våknet til 101 tekstmeldinger og mailer fra rasende partifolk som hadde lest oppslaget med Espen Barth Eide. Reaksjonene må ha vært like sterke overfor Støre. I løpet av noen få timer hadde oljenæringen og deres støttespillere i fagbevegelsen og i næringslivet klart å kvele forsøket på debatt.
...
Tenk deg et annet scenario: Støre og de andre Ap-toppene våkner opp på torsdagen til 101 tekstmeldinger med heiarop i stedet for raseriutbrudd. Debatten ville neppe ha blitt avblåst. Tenk deg at politikere ble bombardert av mailer og telefoner hver gang de tok avgjørelser om klimapolitikk – skryt når de gjorde noe bra for klimaet, trusler om utmelding og velgerflukt når de sviktet klimaet. Er det noen som tviler på at vi da ville fått en langt sterkere klimapolitikk?

Folkelobbyen skal organisere en slik motkraft for klimaet når politikere er i ferd med å ta eller tar avgjørelser om klimapolitikk.

Gjennom å samle inn og videreformidle særlig relevante saker og vedtak og å foreslå aktuelle politikere som kan kontaktes vil Folkelobbyen radikalt senke terskelen til det enkelte medlem for å utøve press overfor politikere.

Slik samler samtidig Folkelobbyen sine medlemmer i en betydelig, distribuert pressgruppe for FNs bærekraftsmål 13 og Grunnlovens § 112.

Samtidig kan Folkelobbyen rekruttere til ytterligere aktivisme ved å formidle muligheter til å engasjere seg i konkrete saker, samt opplyse om andre former for aktivisme, som for eksempel forestående demonstrasjoner.

Lansering: Folkelobbyen

Hei, dette er Sveinung fra Folkelobbyen.

Vi lanserer i disse dager Folkelobbyen.no, som er første steg i arbeidet med å bygge en kollektiv, distribuert pressgruppe for å fremme politisk handling i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnlovens § 112. Lobbyvirksomhet er vanligvis reservert for de med mye penger eller store organisasjoner. Folkelobbyen fjerner barriæren og bringer lobbykraft til folket.

Vi kaller oss enkelt og greit Folkelobbyen fordi klima og miljø ikke er en særinteresse, men grunnlaget for alle andre interesser.

Se mer på folkelobbyen.no