چاپ سربرگ فوری در کمتر از 24 ساعت

قیمت چاپ افست سربرگ های اداری در زمستان سال 1401 بر اساس: سایز استاندارد 21 * 29.7 | 21 * 14.8 (ع4 - 5) نوع کاغذ (چاپ کتانی) گراماژ کاغذ (100 - 120 گرم) تعداد رنگ های چاپ کار اجرای زمان چاپ (چاپ دوم 10 درصد کمتر محاسبه خواهد شد. کسر هزینه فیلم و فایل روی) و هزینه خدمات برش و اتصال محاسبه می شود. چاپ سربرگ و پاکت نامه برای ارسال نامه و اطلاعات مهم به مشتریان استفاده می شود که در طول 10 سال چاپ منحصر به فرد بیشترین تولید سربرگ در ظاهر اسلام در 100 و 80 گرم نوشتن و کتانی بوده است..., بهترین چاپ سرب...
Read post