Chiều ra biển

Có người ra biển ngóng trông
Một con thuyền cũ mãi không trở về


You'll only receive email when they publish something new.

More from Hồ Nhất Duy
All posts