ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកង់ | Healthy Relationship with Cycling

#cycling #ជិះកង់ [English Below] យកការជិះកង់ម្នាក់ឯងឆ្ងាយៗជាកីឡាដើម្បីរុករកផ្លូវថ្មីកន្លែងថ្មី និងធ្វើជាមធ្យោបាយរៀនសូត្រពីខ្លួនឯងដោយទៅឱ្យដល់ជម្រៅនៃចិត្ត កាយ​ និងវិញ្ញាណ។ ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លុំនិងកង់កន្លងមកមិនសូវល្អ។ ខ្ញុំបានដាក់គោលដៅធំមួយឱ្យខ្លួនឯង ហើយការជិះកង់ខ្ញុំសឹងគ្រប់វិនាទីគឺផ្តោតទៅលើ ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យឈានទៅដល់គោលដៅនោះ។ ខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អក្នុងការរក្សាខ្លួនឱ្យនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ន។ ខ្ញុំមិនបានរីករាយជាមួយនិងបទពិសោធ និងអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំទទួលបានពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួននៅខណៈនោះ មិនថាវាជាទេសភាព មិនថាជាសម្ល...
Read post