Chinese Word List


created_at: 2022-04-06


中文 Flag

Dataset

I used the SUBTLEX-CH frequency list to list the top 100 Chinese words per part of speech.

There are 2,683 words on this page. From rough estimates, this should cover 78% of spoken Mandarin. The lists are sorted first by total counts of each part of speech, then by the word itself. For example, verbs are the most common words in Mandarin, and the most common verb is "是". So, the list begins with Verbs and its first entry is "是". The second piece of information is the pronunciation in English, called pinyin. After that is the English translation and finally the frequency of the word. This frequency is in scientific notation, so 950,000 is 9.5e5.

If you'd like to view the entire list, download the JSON file. Its structure is:

{
 "part of speech": {
  "word": frequency,
  ...
 },
 ...
}

Pronunciation

Modified from 10.1006/jpho.1996.0034

For english speakers, the romanized pronunciations of Mandarin Chinese are represented with pinyin. There are 5 tones in Mandarin Chinese, and the tones are represented with the following symbols:

 1. ¯

 2. ´

 3. ˇ

 4. `

 5.  

The fifth tone is slightly unique as it is just a shorter version of the first tone. This song is helpful in demonstrating the tones.


Word Lists

Verb

Character Pinyin Translation Count
shì am 9.5e5
yǒu have 2.9e5
huì will 2.7e5
yào want 2.4e5
shuō speak 2.3e5
xiǎng think 2.1e5
知道 zhīdào know 2.0e5
lái come 1.7e5
néng can 1.7e5
go 1.6e5
dào arrive 1.3e5
ràng allow 1.2e5
zuò do 1.2e5
kàn see 1.0e5
可以 kěyǐ can 7.9e4
没有 méi yǒu have not; no 7.5e4
méi don't 6.9e4
zǒu go; walk 6.5e4
告诉 gàosu tell 6.1e4
tīng hear 5.5e4
谢谢 xièxie thank you 5.1e4
觉得 juéde think 5.1e4
zhǎo look for; find 4.7e4
喜欢 xǐhuan like 4.6e4
是的 4.4e4
chū out 4.3e4
需要 xūyào Need 4.2e4
gān dry; do 4.2e4
die 4.0e4
get; auxiliary verb; need; must; have to; be sure to 4.0e4
can; may; approve; be worth; suit; but; yet 3.9e4
3.9e4
可能 kěnéng Probably 3.8e4
应该 yīnggāi Should 3.8e4
起来 qǐlái get up 3.7e4
还有 hái yǒu also; in addition; besides 3.6e4
shàng upper 3.4e4
3.3e4
take 3.2e4
开始 kāishǐ start 3.2e4
cuò wrong 3.1e4
strike; hit; break; fight; build; beat 3.1e4
dài belt 3.1e4
qǐng please 3.1e4
bāng help 3.0e4
ài love 2.9e4
jiàn see; meet 2.9e4
chī eat 2.8e4
kāi open 2.7e4
看到 kàn dào see 2.7e4
yòng use 2.7e4
2.6e4
2.6e4
相信 xiāngxìn believe 2.6e4
认为 rènwéi think 2.5e4
2.5e4
希望 xīwàng hope 2.5e4
看看 2.4e4
就是 jiù shì precisely; exactly; just like 2.4e4
2.4e4
明白 míngbai clear 2.4e4
shā kill 2.3e4
xíng That’s ok; That’s ok 2.2e4
回来 huí lái come back; return 2.2e4
发生 fāshēng Happen 2.2e4
找到 zhǎo dào find 2.2e4
guò pass; cross; pass; spend; live 2.1e4
准备 zhǔnbèi Get ready 2.1e4
出来 chū lái come 2.1e4
对不起 duìbuqǐ I’m sorry. 2.1e4
wèn ask 2.0e4
离开 líkāi leave 2.0e4
zhù live 2.0e4
发现 fāxiàn find 2.0e4
fàng discharge 1.9e4
wèi by 1.9e4
gǎo get 1.8e4
jìn enter 1.8e4
以为 yǐwéi Think 1.7e4
gěi give 1.6e4
过来 guò lái come; come over 1.6e4
diào fall 1.6e4
mǎi buy 1.6e4
zuò sit 1.4e4
get up; start; rise 1.4e4
记得 jìdé remember 1.4e4
xiě write 1.4e4
穿 chuān wear 1.4e4
nòng get; make 1.4e4
suàn count; calculate 1.3e4
继续 jìxù Continue 1.3e4
sòng give 1.3e4
1.3e4
担心 dānxīn Worry 1.3e4
认识 rènshi know 1.3e4
下来 xià lái come down; get down 1.3e4
pǎo run 1.2e4
1.2e4
gòu enough 1.2e4
gēn with 1.2e4

Pronoun

Character Pinyin Translation Count
I 1.7e6
you 1.3e6
he 4.0e5
我们 wǒmen We 3.7e5
zhè Here (here) 2.9e5
什么 shénme What 2.4e5
she 2.2e5
1.7e5
他们 tā men they 1.4e5
你们 nǐ men you 1.1e5
这个 9.2e4
怎么 zěnme How 8.9e4
这样 zhè yàng so; such; like this; this way 6.4e4
自己 zìjǐ Own; self 5.8e4
这里 zhè lǐ here 5.4e4
shéi who 5.3e4
为什么 wèishénme Why 5.1e4
这么 zhè me so; such; this way; like this 4.9e4
it 4.9e4
那个 4.1e4
这些 zhè xiē these 3.7e4
那么 nà me like that; in that way 2.6e4
那些 nà xiē those 2.6e4
这儿 zhèr here 2.5e4
which; which 2.3e4
一切 yíqiè everything 2.2e4
怎么样 zěnmeyàng How about 2.1e4
那样 nà yàng that kind; like that; such 1.7e4
大家 dàjiā everybody 1.7e4
nín you 1.7e4
那里 nà lǐ there 1.7e4
任何 rènhé whatever; any 1.5e4
哪儿 nǎr where 1.5e4
这种 1.5e4
其他 qítā Other 1.4e4
哪里 nǎ lǐ where 1.3e4
别人 bié·rén other people 1.2e4
如何 rúhé How 1.1e4
那儿 nàr there 1.0e4
měi each 1.0e4
多少 duōshao how much 1.0e4
它们 tā men they 9.9e3
有人 yǒu rén someone; there’s someone 9.9e3
怎样 zěn yàng how 9.5e3
9.3e3
她们 tā men they 8.9e3
有些 8.9e3
每个 8.7e3
lìng another; other; separately 8.6e3
如此 rú cǐ so; such; in this way; like that 8.3e3
this; these; now; here 7.6e3
怎么办 zěn me bàn how to; what to do 6.8e3
那边 nà biān there 6.6e3
咱们 zánmen We 6.5e3
别的 bié de other 6.2e3
这边 zhè biān here 4.7e3
其中 qízhōng among 4.6e3
4.4e3
每天 4.1e3
那种 4.0e3
各位 gè wèi everybody 4.0e3
3.9e3
任何人 3.7e3
多久 duō jiǔ how long 3.7e3
这次 3.5e3
那时 3.5e3
哪个 3.1e3
his; her; its; their; he; she; it; they; such; that 3.1e3
什么样 shén me yàng what kind 3.0e3
之一 zhī yī one of 2.9e3
另外 lìngwài in addition 2.9e3
某个 2.6e3
为何 wèi hé why; for what reason 2.6e3
mǒu some 2.5e3
那天 2.5e3
其它 2.2e3
某种 2.1e3
之类 zhī lèi such as; and so on 2.1e3
自我 zì wǒ oneself; self 2.0e3
彼此 bǐcǐ each other 1.9e3
每次 1.7e3
某些 1.7e3
1.5e3
有的 yǒu de some 1.4e3
various 1.4e3
1.3e3
我会 1.2e3
某人 1.2e3
各种 gè zhǒng all kinds; various; every kind 9.0e2
何时 8.6e2
每年 8.6e2
他人 8.4e2
zán we; us 8.3e2
你家 8.2e2
什么的 8.1e2
每周 8.0e2
from; since; self; oneself 8.0e2
本地 běn dì this locality; local; native 7.4e2
人家 rénjiā family 7.3e2
本人 běnrén oneself 7.0e2

Common Noun

Character Pinyin Translation Count
rén people 1.9e5
shì thing 9.8e4
时候 shíhou time 5.2e4
先生 xiānsheng Sir 4.7e4
huà word; words 4.0e4
东西 dōngxi thing 3.8e4
孩子 háizi Children 3.7e4
问题 wèntí problem 3.3e4
时间 shíjiān time 3.1e4
qián money 2.9e4
事情 shìqing Thing 2.8e4
朋友 péngyou Friend 2.6e4
妈妈 2.6e4
chē car 2.4e4
地方 dìfang local; local 2.3e4
爸爸 2.2e4
diǎn spot 2.2e4
意思 yìsi Meaning 1.9e4
电话 diàn huà phone 1.8e4
1.8e4
jiā home 1.8e4
医生 yīshēng Doctor 1.6e4
伙计 1.5e4
shǒu hand 1.5e4
感觉 gǎnjué feel 1.5e4
上帝 shàng dì God 1.5e4
女人 nǚ ren woman 1.4e4
名字 míngzi Name 1.4e4
家伙 1.4e4
女孩 1.3e4
父亲 fùqīn father 1.2e4
宝贝 bǎobèi baby 1.2e4
gǒu Dog 1.2e4
qiāng gun 1.2e4
世界 shìjiè world 1.2e4
男人 nán ren man 1.2e4
机会 jīhuì Opportunity 1.2e4
小时 xiǎoshí hour 1.1e4
tiān day 1.1e4
警察 jǐngchá Police 1.1e4
儿子 érzi Son 1.1e4
情况 qíngkuàng Situation 1.1e4
女士 nǚshì Ma’am 1.1e4
关系 guānxì relationship 1.0e4
公司 gōngsī company 1.0e4
yuè month 9.5e3
9.2e3
xīn heart; feeling; centre; core 9.0e3
照片 zhàopiàn Photo 8.7e3
8.7e3
兄弟 xiōngdì Brother 8.6e3
zuǐ mouth 8.5e3
计划 jìhuà plan 8.5e3
女儿 nǚ’ér daughter 8.4e3
小姐 xiǎojiě Miss 8.4e3
消息 xiāoxi message 8.3e3
mén door 8.3e3
房子 fáng zi house; building 8.2e3
衣服 yīfu clothes 8.1e3
办法 bànfǎ Way 8.1e3
人们 rén men people 8.0e3
原因 yuányīn Reason 7.8e3
shuǐ water 7.6e3
混蛋 7.6e3
学校 xuéxiào School 7.5e3
duì team 7.4e3
电影 diànyǐng Film 7.2e3
房间 fángjiān Room 7.2e3
qiú ball 7.1e3
shū book 7.1e3
road 6.9e3
结果 jiéguǒ Result 6.9e3
长官 6.8e3
律师 lǜshī Lawyer 6.7e3
故事 gùshi Story 6.6e3
可能 kěnéng Probably 6.5e3
妻子 qīzi Wife 6.5e3
chuáng bed 6.5e3
案子 6.4e3
jiǔ alcohol; liqueur 6.3e3
song 6.3e3
节目 jiémù program 6.3e3
母亲 mǔqīn mother 6.2e3
主意 zhǔyi idea 6.1e3
丈夫 zhàngfu husband 6.1e3
Horse 6.0e3
生命 shēngmìng life 5.9e3
办公室 bàngōngshì Office 5.9e3
游戏 yóuxì Game 5.7e3
眼睛 yǎnjing Eye 5.7e3
国家 guójiā Country 5.6e3
5.6e3
总统 zǒngtǒng President 5.5e3
声音 shēngyīn voice 5.5e3
医院 yīyuàn Hospital 5.4e3
样子 yàngzi A look 5.3e3
证据 zhèngjù evidence 5.1e3
夫人 fūrén Madam 5.1e3
父母 fù mǔ father and mother; parents 5.1e3
事实 shìshí Fact 5.0e3

Adverb

Character Pinyin Translation Count
No 6.9e5
jiù as soon as; right away; then 2.6e5
hěn very 2.0e5
dōu all 1.8e5
also 1.3e5
hái also; still; yet; return; pay back 1.3e5
méi no 9.0e4
6.8e4
tài too 6.5e4
zhǐ only; just; simply; merely; single; lonely 6.4e4
zài again 5.7e4
zhēn really 5.5e4
已经 yǐjīng Already 5.2e4
zuì most 4.6e4
yòu also 3.4e4
没有 méi yǒu have not; no 3.4e4
3.3e4
gèng more 3.2e4
非常 fēicháng very 2.7e4
当然 dāngrán Of course 2.6e4
也许 yěxǔ perhaps 2.6e4
一直 yìzhí always 2.5e4
不要 bú yào don’t 2.1e4
一定 yídìng Certain 2.0e4
jiāng be going to; will; would 2.0e4
必须 bìxū Must 1.9e4
1.9e4
kuài fast 1.9e4
只是 zhǐ shì merely; only; just 1.9e4
xiān before 1.6e4
1.4e4
què but 1.3e4
肯定 kěndìng sure 1.1e4
gāng just 1.1e4
真是 1.1e4
马上 mǎshàng Right off 1.0e4
永远 yǒngyuǎn forever 9.8e3
到底 dàodǐ To the end 9.6e3
一起 yìqǐ together 9.5e3
zǒng always; consistently 8.8e3
从来 cónglái Always 8.6e3
总是 zǒngshì always 8.6e3
或许 huòxǔ maybe; probably 8.3e3
根本 gēnběn at all 8.2e3
还是 háishi still 7.6e3
好好 hǎo hǎo really good; really nice 7.5e3
7.3e3
其实 qíshí actually 7.1e3
至少 zhìshǎo at least 6.8e3
正在 zhèngzài in process of 6.7e3
already; afterwards 6.6e3
刚刚 gāng gāng just; only; just a moment ago 6.4e3
绝对 juéduì Absolutely 6.2e3
有点 5.9e3
难道 nándào could it be said that … 5.9e3
曾经 céngjīng once 5.7e3
One 5.7e3
真的 zhēn de really 5.2e3
céng once; already; at some time in the past 5.0e3
guò pass; cross; pass; spend; live 4.9e3
简直 jiǎnzhí simply 4.8e3
的确 díquè indeed; be certain to 4.8e3
特别 tèbié Especially 4.7e3
quán whole; entire; complete 4.6e3
重新 chóngxīn again 4.6e3
大概 dàgài Probably 4.6e3
甚至 shènzhì Even to the extent that 4.5e3
实际上 shí jì shàng actually 4.4e3
本来 běnlái originally 4.4e3
yuè The more 4.3e3
终于 zhōngyú finally 4.3e3
不再 bú zài no longer; no more 4.2e3
就是 jiù shì precisely; exactly; just like 4.0e3
从没 cóng méi never; never did 3.9e3
不用 bú yòng No need to 3.9e3
很快 3.8e3
到处 dàochù everywhere 3.5e3
经常 jīngcháng Often 3.3e3
实在 shízài real; indeeed; done carefully 3.3e3
比较 bǐjiào compare 3.3e3
似乎 sìhū It seems that 3.2e3
还要 3.1e3
dǎo fall; topple; fail; inverted 3.0e3
多么 duōme what 2.9e3
仍然 réngrán still 2.9e3
居然 jūrán actually 2.9e3
就要 jiù yào be going to; be about to 2.9e3
几乎 jīhū almost 2.8e3
再次 zài cì once more; once again; one more time 2.8e3
不得不 bùdébù Cannot but 2.8e3
large; big 2.7e3
yuē appointment; agreement; arrange; restrict 2.7e3
luàn chaos 2.7e3
真正 zhēnzhèng real 2.6e3
有时 2.6e3
反正 fǎnzhèng anyway 2.6e3
2.5e3
2.5e3
不必 bú bì need not; not have to 2.5e3
有时候 2.4e3

Auxiliary

Character Pinyin Translation Count
de ablative cause suffix 1.7e6
le past tense marker 2.9e5
zhe in process of 9.9e4
guò pass; cross; pass; spend; live 8.6e4
get; auxiliary verb; need; must; have to; be sure to 6.5e4
一样 yíyàng equally 2.1e4
suǒ place; office; spot 1.8e4
zhī subordinate particle 1.5e4
de auxiliary word; ground 1.5e4
7.7e3
lián even 6.2e3
来说 6.0e3
等等 5.2e3
似的 shìde Like 1.8e3
为止 wéi zhǐ up to; till 1.7e3
lái come 1.6e3
1.5e3
的话 de huà if 1.1e3
而言 9.6e2
不过 búguò However 8.2e2
极了 jí le extremely; exceedingly 6.6e2
一般 yìbān commonly 6.6e2
yàng appearance; shape; sample; model; pattern; kind; type 2.3e2
与否 2.2e2
gěi give 2.0e2
起见 2.0e2
在内 zài nèi including; inside; internally 1.5e2
来讲 8.7e1
来看 4.9e1
来着 3.1e1
而已 3.0e1
可言 2.8e1
说来 2.7e1
1.8e1
1.6e1
而外 1.5e1
开外 1.1e1
his; her; its; their; he; she; it; they; such; that 5.0e0
热心 rèxīn enthusiastic 5.0e0
also 4.0e0
一个样 3.0e0
kàn see; see 3.0e0
2.0e0
云云 1.0e0
ér and 1.0e0

Modal Particle

Character Pinyin Translation Count
le past tense marker; past tense marker 6.5e5
ma auxiliary word 2.5e5
ba (interjection particle) 1.9e5
a auxiliary word; ah 1.3e5
ne auxiliary word 7.7e4
3.9e4
2.3e4
ma (auxiliary word) 1.6e4
1.6e4
la auxiliary word 1.3e4
ya ah 1.1e4
wa wow 7.4e3
而已 5.4e3
极了 jí le extremely; exceedingly 5.1e3
3.9e3
which; which 2.9e3
1.9e3
1.6e3
罢了 bà le let it pass; that’s all; (auxiliary word) 1.4e3
1.3e3
9.3e2
7.6e2
7.0e2
lái come 6.2e2
6.0e2
来着 5.7e2
着呢 5.3e2
3.3e2
3.3e2
2.8e2
也好 yě hǎo may as well; no matter whether 2.8e2
2.5e2
就是了 1.8e2
1.3e2
1.2e2
1.0e2
1.0e2
also 8.8e1
7.3e1
5.8e1
也罢 5.7e1
5.5e1
5.2e1
5.0e1
4.2e1
不成 bù chéng won’t do; fail 1.8e1
1.3e1
1.3e1
便了 6.0e0
则已 3.0e0
2.0e0
得了 dé le stop it; hold it; got 1.0e0
1.0e0
着哪 1.0e0

Adjective

Character Pinyin Translation Count
hǎo good 3.3e5
zhēn really 4.7e4
large; big 4.2e4
xiǎo Small 3.5e4
kuài fast 3.5e4
duō many; much; more 2.7e4
不错 bú cuò not bad; pretty good 1.9e4
抱歉 bàoqiàn feel sorry 1.7e4
xīn new 1.7e4
高兴 gāoxìng happy 1.6e4
bàng stick;excellent 1.6e4
1.6e4
亲爱 qīn’ài Dear 1.3e4
重要 zhòngyào important 1.2e4
漂亮 piàoliang Well done!; beautiful 1.1e4
cháng long; grow 9.5e3
清楚 qīngchu clear 8.6e3
一样 yíyàng equally 8.0e3
huài bad 7.6e3
gāo high 7.1e3
开心 kāixīn Happy 6.2e3
可爱 kě’ài Lovely 5.5e3
不行 bù xíng no way; be out of the question 5.4e3
zāo dregs; waste; spoil; bad; in a mess 5.3e3
有趣 yǒuqù interesting 5.3e3
jiǔ long 5.2e3
糟糕 zāogāo terrible 5.2e3
不同 bù tóng different 5.1e3
nán hard; difficult 4.9e3
简单 jiǎndān simple 4.9e3
紧张 jǐnzhāng Nervous 4.8e3
yuǎn far 4.7e3
成功 chénggōng Success 4.6e3
hēi black 4.5e3
tián sweet 4.4e3
聪明 cōngming clever 4.4e3
疯狂 fēngkuáng Insane 4.4e3
zǎo early 4.4e3
不好 4.3e3
正常 zhèngcháng normal 4.1e3
完美 wánměi perfect 4.0e3
shǎ silly 4.0e3
小心 xiǎoxīn Look out 3.9e3
年轻 niánqīng Young 3.8e3
容易 róngyì easily 3.6e3
qiáng strong; powerful; better 3.5e3
幸运 xìngyùn Lucky 3.5e3
危险 wēixiǎn danger 3.4e3
可怕 kěpà dreadful 3.3e3
die 3.3e3
必要 bìyào necessary 3.2e3
jiǎ FALSE 3.1e3
冷静 lěngjìng calm down 3.1e3
正确 zhèngquè Correct 3.1e3
quán whole; entire; complete 3.1e3
máng busy 3.0e3
安静 ānjìng Be quiet 3.0e3
恐怖 2.9e3
快乐 kuàilè happy 2.9e3
hóng red 2.9e3
明显 míngxiǎn obvious 2.9e3
shǎo less 2.8e3
恶心 ěxin disgusting 2.8e3
出色 chūsè excellent; outstanding 2.8e3
真实 zhēnshí real 2.7e3
严重 yánzhòng serious 2.7e3
chà differ from; bad; short of 2.7e3
màn slow 2.7e3
měi beautiful; pretty 2.6e3
自由 zìyóu free 2.6e3
wǎn late 2.6e3
舒服 shūfu comfortable 2.6e3
heat 2.6e3
2.5e3
伟大 wěidà great 2.5e3
美丽 měilì beautiful 2.5e3
chòu smelly 2.5e3
厉害 lìhai Fierce 2.5e3
特别 tèbié Especially 2.5e3
精彩 jīngcǎi Marvellous 2.5e3
失望 shīwàng Disappointment 2.4e3
愉快 yúkuài Cheerful 2.4e3
合适 héshì appropriate 2.4e3
麻烦 máfan trouble 2.4e3
jìn near 2.3e3
显然 xiǎnrán Obviously 2.3e3
duǎn short 2.3e3
认真 rènzhēn earnest 2.3e3
lěng cold 2.3e3
愚蠢 2.3e3
客气 kè qì polite; courteous; modest 2.2e3
美好 měi hǎo fine; happy; glorious 2.2e3
公平 gōngpíng fair 2.2e3
zhòng heavy; heavy 2.2e3
干净 gānjìng clean 2.2e3
遗憾 yíhàn regret; pity 2.2e3
不够 bú gòu not enough 2.2e3
mǎn full 2.1e3
làn rotten 2.1e3
激动 jīdòng Excited 2.1e3

Preposition

Character Pinyin Translation Count
zài stay; in process of 4.3e5
1.3e5
1.2e5
gěi give 1.0e5
bèi cover 6.6e4
gēn with 5.1e4
因为 yīn wèi because 4.9e4
cóng from 4.7e4
wèi by 2.7e4
yòng use 2.6e4
dāng When; When 2.4e4
particle used for comparison 2.0e4
为了 wèile in order to 1.8e4
xiàng towards 1.7e4
1.3e4
jiù as soon as; right away; then 1.2e4
1.1e4
and 1.1e4
and 1.0e4
关于 guānyú about 1.0e4
(preposition) 8.7e3
dào reach 6.2e3
wǎng to 5.9e3
yóu from 5.8e3
jiāng be going to; will; would 5.3e3
tóng same; similar; alike; like; together 5.3e3
除了 chúle except 5.1e3
对于 duìyú about 4.4e3
通过 tōngguò adopt 4.4e3
作为 zuòwéi As 4.1e3
replace; substitute; take the place of; for; on behalf of 3.9e3
àn press; push; check; restrain 3.7e3
根据 gēnjù according to 2.7e3
yīn cause; reason; because 2.7e3
from; since; self; oneself 2.7e3
自从 zìcóng Since 2.5e3
经过 jīngguò after; through 1.9e3
cháo towards 1.7e3
kào lean 1.5e3
leave 1.5e3
zhì to; till; until; extremely 1.5e3
suí follow; comply with; adapt 1.5e3
according to; seize; depend on; evidence 1.4e3
1.4e3
píng By 1.3e3
按照 ànzhào according to 1.2e3
1.0e3
由于 yóuyú Because 9.3e2
针对 zhēnduì In the light of 9.0e2
7.5e2
至于 zhìyú As for 7.4e2
zhào reflect 7.2e2
随着 suízhe along with 7.1e2
chú except 5.6e2
有关 yǒu guān related; concerning; relate; concern 5.1e2
沿着 yán zhe along 5.0e2
基于 4.9e2
每当 4.0e2
鉴于 3.8e2
顺着 2.8e2
照着 2.4e2
朝着 2.3e2
2.3e2
沿 yán along; follow 1.8e2
1.7e2
chéng ride 1.6e2
距离 jùlí distance 1.6e2
jiè borrow 1.3e2
正当 zhèngdāng proper 1.1e2
当着 1.0e2
依照 yī zhào according to; in the light of: 9.8e1
凭借 9.7e1
趁着 8.9e1
凭着 8.8e1
dāi stay 7.6e1
向着 7.1e1
连同 6.9e1
依据 yījù Basis 6.4e1
自打 4.6e1
乘着 4.5e1
经由 3.5e1
遵照 1.7e1
本着 1.6e1
不比 9.0e0
8.0e0
缘于 7.0e0
为着 6.0e0
6.0e0
jiào compare; comparatively; relatively; fairly; quite; rather 6.0e0
较之 2.0e0
及至 1.0e0
因着 1.0e0

Conjunction

Character Pinyin Translation Count
如果 rúguǒ If 7.6e4
dàn but; however 6.8e4
但是 dàn shì but; however 5.3e4
所以 suǒ yǐ so 3.7e4
然后 ránhòu Then 3.0e4
2.2e4
不过 búguò However 2.1e4
而且 ér qiě and 1.9e4
那么 nà me like that; in that way 1.5e4
或者 huòzhě perhaps 1.4e4
可是 kěshì however 1.1e4
因为 yīn wèi because 1.1e4
只要 zhǐyào as long as 1.0e4
还是 háishi still 8.6e3
不管 bùguǎn no matter 6.9e3
huò or 6.9e3
只有 zhǐ yǒu only 6.5e3
虽然 suī rán although; though 5.1e3
can; may; approve; be worth; suit; but; yet 4.7e3
并且 bìngqiě also 4.4e3
除非 chúfēi Unless 4.3e3
3.8e3
否则 fǒuzé otherwise 3.8e3
即使 jíshǐ even if 3.5e3
因此 yīncǐ therefore 2.8e3
既然 jìrán Since 2.8e3
无论 wúlùn no matter 2.8e3
要是 yàoshi If 2.7e3
要么 yào me or; either … or … 2.6e3
不然 bùrán otherwise 2.6e3
甚至 shènzhì Even to the extent that 2.6e3
尽管 jǐnguǎn although 2.6e3
而是 ér shì but 2.1e3
同时 tóngshí meanwhile 2.0e3
只是 zhǐ shì merely; only; just 1.9e3
或是 huò shì or 1.8e3
接着 jiēzhe Next 1.6e3
一旦 yídàn once; in case 1.4e3
ruò like; seem; as; if 1.4e3
yòu also 1.4e3
首先 shǒuxiān First 1.3e3
另外 lìngwài in addition 1.2e3
总之 zǒngzhī in short 1.2e3
不仅 bùjǐn not only 1.1e3
假如 jiǎrú If 1.0e3
already; since; as 9.4e2
然而 rán’ér however 9.1e2
即便 8.0e2
不论 bú lùn whether; no matter; whether … or 7.2e2
哪怕 nǎpà even if 6.6e2
6.3e2
之所以 5.8e2
由于 yóuyú Because 5.7e2
万一 wànyī In case 5.5e2
再说 zài shuō besides; put off until some time later; say 4.5e2
要不然 yào bù rán otherwise 4.4e2
3.9e2
无论是 3.8e2
其次 qícì Secondly 3.4e2
要不 3.3e2
不光 bù guāng not only 3.1e2
与此同时 2.8e2
此外 cǐwài in addition 2.7e2
不但 bú dàn not only 2.6e2
不是 2.4e2
以至于 2.4e2
何况 2.3e2
suī though; although; even if 2.3e2
另一方面 lìng yì fāng miàn on the other hand 2.2e2
以免 2.1e2
从而 cóng’ér thus 2.1e2
2.1e2
换句话说 1.8e2
as; if; according to 1.6e2
一来 1.6e2
果然 guǒrán Sure enough 1.6e2
况且 1.5e2
yīn cause; reason; because 1.4e2
虽说 1.4e2
是因为 1.3e2
就是说 jiù shì shuō that is; in other words; namely 1.2e2
恰恰相反 1.2e2
不如说 1.1e2
不论是 9.1e1
抑或 8.8e1
除此之外 8.3e1
一方面 yì fāng miàn on the one hand 8.1e1
不单 8.0e1
以致 8.0e1
总而言之 7.6e1
以便 yǐbiàn so that 7.3e1
总的来说 6.8e1
不只 6.6e1
6.4e1
既然如此 6.3e1
紧接着 6.1e1
不如 bùrú not as good as 6.0e1
因而 yīn’ér thus 6.0e1
要说 5.8e1
5.6e1

Classifier

Character Pinyin Translation Count
individual 1.7e5
xiē some 2.1e4
jiàn piece 2.0e4
wèi person (measure word) 1.6e4
zhǒng species; species 1.5e4
tiáo strip 1.3e4
fèn share 1.0e4
zhāng Zhang 1.0e4
hào Number/date 1.0e4
míng name 9.6e3
kuài block 9.3e3
jiā home 9.3e3
zhǐ only; just; simply; merely; single; lonely 8.3e3
duàn paragraph 6.4e3
liàng Car (measure word) 6.2e3
sentence 6.0e3
get up; start; rise 5.1e3
bēi cup 4.9e3
unit; ministry; department; part; section 4.6e3
美元 měi yuán U.S. dollar 4.6e3
season; period 4.3e3
piàn slice 4.2e3
gather; collect; collection; anthology; country fair; part 3.8e3
tào set 3.3e3
3.3e3
jiān between; measure word for rooms 3.1e3
zuò Seat 3.1e3
3.0e3
点儿 2.8e3
qún group 2.6e3
grain (measure word) 2.5e3
gēn root 2.3e3
pen 2.3e3
kǒu mouth 2.2e3
xiàng term 2.1e3
2.1e3
2.0e3
tái platform 2.0e3
英里 2.0e3
2.0e3
yuán element; Yuan 1.9e3
duī heap 1.8e3
píng bottle 1.6e3
gram 1.5e3
1.5e3
1.5e3
bèi times 1.5e3
bāng help 1.4e3
英尺 1.4e3
chǔ dwell; live; be in a position of 1.4e3
1.4e3
1.3e3
group 1.3e3
lèi class; category; kind; type 1.3e3
1.3e3
yǎn eye 1.3e3
1.3e3
piào ticket 1.3e3
piān piece 1.2e3
1.2e3
1.2e3
Horse (measure word) 1.2e3
xíng That’s ok; That’s ok 1.2e3
yàng appearance; shape; sample; model; pattern; kind; type 1.2e3
page 1.1e3
1.1e3
classifier of picture 1.0e3
shuāng double 1.0e3
shān fan; slap; flap; flutter; fan up; fan; leaf; (measure word) 9.8e2
美金 měi jīn USD; dollar 9.8e2
huǒ partner; partnership 9.1e2
duì team 8.8e2
8.6e2
8.6e2
fāng square 8.5e2
8.3e2
8.0e2
level; rank; grade; degree; step 7.7e2
7.6e2
7.6e2
6.4e2
Tree (measure word) 6.2e2
chǐ rule; ruler 6.1e2
zhāng chapter; section; order; regulation; seal 6.0e2
5.8e2
jiǎo horn 5.7e2
英寸 5.7e2
dài substitute; replace; take the place of 5.6e2
5.5e2
in 5.5e2
公里 gōnglǐ kilometre 5.4e2
mén door 5.4e2
thigh; portion; share; strand 5.4e2
juǎn roll; curly; reel; volume; file 5.3e2
dài bag; sack; pocket; pouch 5.1e2
5.1e2
系列 xìliè series 5.0e2
dāo knife 4.7e2
周年 zhōunián anniversary 4.7e2
bān class 4.7e2

Numeral

Character Pinyin Translation Count
 一 2.0e5
3.7e4
several 2.2e4
duō many; much; more 1.9e4
第一 1.8e4
sān Three 1.7e4
很多 1.5e4
liǎ Two 9.0e3
Four 6.9e3
6.8e3
第二 6.4e3
wàn ten thousand 6.0e3
Five 5.9e3
bàn half 5.4e3
èr Two 4.7e3
4.1e3
liù Six 3.9e3
全部 quánbù whole 3.6e3
shí Ten 3.6e3
lái come 3.1e3
第三 2.9e3
zhěng whole; all; entire; complete 2.7e3
一半 yí bàn half 2.6e3
部分 bùfen Part 2.4e3
shuāng double 2.3e3
eight 2.1e3
许多 xǔduō many 2.0e3
Seven 2.0e3
不少 bù shǎo not a few; a lot 2.0e3
好几 1.7e3
千万 qiānwàn Must 1.6e3
qiān thousand 1.5e3
大多数 dà duō shù most; great majority 1.4e3
第四 1.3e3
大部分 dà bù fèn most 1.3e3
好多 hǎo duō many; a lot of 1.3e3
jiǔ Nine 1.2e3
shǔ to count 1.2e3
左右 zuǒyòu About 1.1e3
第五 1.0e3
好久 hǎo jiǔ for a long time; long 9.9e2
bǎi hundred 9.8e2
一会 9.3e2
8.8e2
大量 dà liàng a lot of; lots of 8.4e2
百万 8.3e2
不久 bù jiǔ soon 8.0e2
第六 7.0e2
亿 Billion 6.8e2
一百 6.5e2
无数 wúshù Countless 6.5e2
二十 6.2e2
一两 6.1e2
一百万 5.8e2
一千 5.7e2
5.7e2
第七 5.5e2
十二 5.2e2
一万 4.9e2
几百 4.8e2
第八 4.3e2
三十 4.2e2
几千 3.3e2
第九 3.1e2
多数 duō shù most; majority 3.0e2
五十 2.8e2
十五 2.8e2
十万 2.7e2
好些 2.7e2
2.7e2
丝毫 2.5e2
上千 2.5e2
少数 shǎo shù small number; few; minority 2.4e2
片刻 2.4e2
一部分 yí bù fèn a part; a portion 2.4e2
四十 2.3e2
几百万 2.2e2
十几 2.2e2
第十 2.2e2
众多 zhòng duō multitudinous; numerous; many 2.1e2
上百 2.0e2
亿万 1.9e2
百分 1.9e2
几十 1.9e2
一整天 1.8e2
两百万 1.8e2
五千 1.8e2
两三 1.7e2
数百万 1.6e2
终生 1.6e2
四分之一 1.6e2
上百万 1.6e2
两千 1.6e2
一千万 1.5e2
三千 1.5e2
三百 1.5e2
五万 1.5e2
十八 1.5e2
十六 1.5e2
两万 1.4e2

Directional Locality

Character Pinyin Translation Count
shàng upper 8.1e4
in 6.3e4
zhōng middle; in 3.2e4
2.6e4
qián front 2.6e4
hòu back; behind; after; later 2.2e4
最后 zuìhòu Last 1.5e4
之前 zhī qián before; prior to 1.5e4
以前 yǐqián before 1.2e4
之后 zhī hòu later; after; afterwards 1.1e4
里面 lǐ miàn inside; interior 1.0e4
lái come 1.0e4
以后 yǐ hòu after; later on; afterwards; later 8.7e3
nèi within 6.4e3
之间 zhī jiān between; among 6.2e3
外面 wài miàn outside; outdoors; outward appearance 5.6e3
上面 shàng miàn above; on top of 5.4e3
后面 hòumiàn behind 4.5e3
wài abroad; outside 4.1e3
bottom 3.8e3
下面 xià miàn below; under; next 3.8e3
附近 fùjìn nearby 3.3e3
面前 miàn qián in front of; before 3.3e3
jiān between; measure word for rooms 2.2e3
前面 qiánmiàn Front 2.2e3
旁边 pángbiān Side 2.1e3
周围 zhōuwéi around 1.9e3
yòu right 1.7e3
西 west 1.7e3
以来 yǐlái Since 1.6e3
中间 zhōngjiān Middle 1.6e3
之中 zhī zhōng in; in the midst of; among 1.5e3
dōng east 1.2e3
背后 bèi hòu behind; at the back; in the rear 1.2e3
之外 zhī wài outside; except 1.1e3
之内 zhī nèi in; within 1.0e3
左边 zuǒbian left 1.0e3
内部 nèibù interior 1.0e3
běi north 1.0e3
get up; start; rise 1.0e3
zuǒ left 9.5e2
当中 dāng zhōng among; in the middle; in the centre 9.4e2
期间 qījiān Period 8.8e2
右边 yòubian Right 8.7e2
底下 dǐ xià under; below; beneath 8.6e2
以外 yǐ wài beyond; outside; other than; except 8.0e2
páng side; other; else 7.9e2
以下 yǐ xià below; under 6.8e2
之下 zhī xià under 6.6e2
对面 duìmiàn Opposite side 6.4e2
chū beginning; start; basis; at the beginning of 6.1e2
身后 5.4e2
以上 yǐ shàng above; over 5.3e2
边上 5.1e2
西部 xī bù west 5.0e2
尽头 4.5e2
东西 dōngxi thing 4.2e2
nán south 4.0e2
四周 sì zhōu all around 3.5e2
南部 nán bù south 3.5e2
之上 3.2e2
北部 běi bù north 2.8e2
脚下 2.7e2
东部 dōng bù east 2.7e2
两边 liǎng biān both sides 2.5e2
里头 lǐ tou inside 2.4e2
end; last; final stage 2.4e2
中部 zhōng bù central section; middle part 2.2e2
上头 2.0e2
北边 běi biān North side 1.9e2
外头 wài tou outside 1.8e2
南边 nán biān south; south side 1.8e2
外部 wài bù outside; external; exterior 1.7e2
外边 wài biān outside 1.7e2
一边 yìbiān One side 1.7e2
以内 yǐ nèi within 1.6e2
底部 1.6e2
侧面 1.6e2
上方 1.6e2
背面 1.5e2
前后 qián hòu front and back; from start to finish; around 1.4e2
上下 shàng xià up and down; top and bottom; high and low; old and young 1.4e2
里边 lǐ biān inside 1.3e2
正中 1.3e2
北面 1.3e2
上层 1.2e2
一旁 1.2e2
东边 dōng biān east side 1.2e2
西边 xī biān west; west side 1.2e2
左侧 1.1e2
之际 1.1e2
上边 shàng biān above; on 1.1e2
右侧 1.1e2
下方 1.1e2
外围 1.0e2
早期 zǎo qī early phase; early stage 1.0e2
后边 hòu biān behind; back 1.0e2
后头 hòu tou back 1.0e2
顶层 9.3e1
南面 9.2e1

Personal Name

Character Pinyin Translation Count
杰克 jiékè Jack 5.2e3
zhōu Zhou (week) 2.5e3
约翰 yuēhàn John 2.0e3
shuài Handsome 1.9e3
耶稣 yēsū Jesus 1.5e3
汤姆 tāngmǔ Tom 1.4e3
máo Mao (hair) 1.3e3
查理 chálǐ Charlie 1.3e3
乔治 qiáozhì George 1.3e3
麦克 màikè Mike 1.3e3
弗兰克 fúlánkè Frank 1.2e3
比尔 bǐ'ěr Bill 1.2e3
大卫 dà wèi David 1.2e3
Di (to enlighten) 1.1e3
乔伊 qiáo yī Joey 1.0e3
zhāng Zhang 1.0e3
彼得 bǐdé Peter 1.0e3
玛丽 mǎlì Mary 9.8e2
福尔摩斯 fú'ěrmósī Sherlock Holmes 9.3e2
ài Ai (mugwort) 9.3e2
卡尔 kǎ'ěr Karl 9.0e2
wáng King 8.9e2
威尔 wēi ěr Will 8.6e2
丹尼 dān ní Danny 8.6e2
尼克 níkè Nick 8.1e2
克莱尔 kèlái'ěr Claire 8.1e2
皮特 pítè Peter 8.0e2
鲍勃 bào bó Bob 8.0e2
安娜 ānnà Anna 7.9e2
Li (plum) 7.7e2
亨利 hēnglì Henry 7.7e2
汤米 tāng mǐ Tommy 7.3e2
保罗 bǎoluó Paul 7.2e2
山姆 shānmǔ Sam 7.1e2
Ma (horse) 7.0e2
迈克尔 màikè'ěr Michael 6.9e2
詹姆斯 zhānmǔsī James 6.9e2
迈克 màikè Mike 6.9e2
凯文 kǎi wén Kevin 6.8e2
比利 bǐ lì Billy 6.7e2
哈里 hālǐ Harry 6.7e2
莎拉 shā lā Sarah 6.4e2
阿门 āmén Amen 6.4e2
克里斯 kè lǐsī Chris 6.3e2
西蒙 xīméng Simon 6.2e2
维加斯 wéi jiā sī Vegas 6.2e2
凯特 kǎitè Kate 6.0e2
吉姆 jímǔ Jim 6.0e2
哈利 hā lì Harry 5.8e2
拉斯维加斯 lā sī wéi jiā sī Las Vegas 5.8e2
huáng Huang (yellow) 5.8e2
hòu Hou (back) 5.7e2
马丁 mǎdīng Martin 5.7e2
亚瑟 yà sè Arthur 5.6e2
威廉 wēilián William 5.6e2
凯蒂 kǎi dì Katie 5.4e2
chén Chen (list) 5.4e2
华生 huá shēng Watson 5.4e2
cuī Choi (precipitous) 5.3e2
托尼 tuōní Tony 5.3e2
安迪 ān dí Andy 5.2e2
查尔斯 chá'ěrsī Charles 5.2e2
希特勒 xītèlēi Hitler 5.2e2
肖恩 xiào ēn Sean 5.2e2
鲍尔 bào ěr Ball 5.0e2
麦克斯 màikè sī Max 5.0e2
珍妮 zhēnnī Jenny 4.9e2
bái Bai (white) 4.9e2
Hu 4.9e2
杰夫 jié fū Jeff 4.8e2
琼斯 qióngsī Jones 4.8e2
凯尔 kǎi ěr Kyle 4.8e2
安妮 ānnī Annie 4.8e2
泰勒 tàilēi Taylor 4.7e2
戴夫 dài fū Dave 4.5e2
霍华德 huòhuádé Howard 4.5e2
鲍比 bào bǐ Bobby 4.5e2
罗杰 luō jié Roger 4.5e2
丹尼斯 dānnísī Dennis 4.5e2
Sa (Buddha) 4.4e2
莉莉 lìlì Lily 4.4e2
斯坦 sītǎn Stan 4.3e2
凯瑟琳 kǎisèlín Katherine 4.3e2
全美超 quánměi chāo American Super League 4.3e2
卡拉 kǎlā Kara 4.2e2
罗伯特 luōbótè Robert 4.2e2
迪克 díkè Dick 4.2e2
Ma 4.2e2
亚历克斯 yà lì kè sī Alex 4.1e2
丹尼尔 dānní'ěr Daniel 4.0e2
杰瑞 jié ruì Jerry 4.0e2
史蒂夫 shǐ dì fū Steve 4.0e2
杰西 jié xī Jesse 4.0e2
伊丽莎白 yīlìshābái Elizabeth 3.9e2
克罗伊 kè luó yī Croy 3.9e2
海伦 hǎilún Helen 3.9e2
威利 wēi lì Willie 3.8e2
泰德 tài dé Ted 3.8e2
艾米 ài mǐ Amy 3.8e2
琳达 lín dá Linda 3.7e2

Morpheme

Character Pinyin Translation Count
shí time; times; hour; season; tense 2.3e4
drink 1.4e4
5.2e3
5.0e3
4.7e3
4.5e3
4.2e3
3.9e3
cool; cruel; brutal; oppressive; very; extremely 3.9e3
3.7e3
3.7e3
3.4e3
particular; special; exceptional; unusual; especially; very 3.4e3
3.1e3
bēi cup 2.7e3
2.4e3
2.3e3
2.3e3
2.2e3
shuǎng bright; clear; frank; straightforward; openhearted; feel well 2.2e3
xíng That’s ok; That’s ok 2.1e3
bàng stick;excellent 2.0e3
2.0e3
1.9e3
gram 1.9e3
1.9e3
1.7e3
1.5e3
1.5e3
shēng sound; voice; reputation; tone 1.5e3
1.5e3
1.4e3
1.4e3
1.4e3
1.4e3
1.3e3
jiǔ long 1.3e3
1.3e3
1.3e3
1.3e3
1.3e3
qiáng strong; powerful; better 1.3e3
1.2e3
1.2e3
1.2e3
1.2e3
1.1e3
1.1e3
1.1e3
1.1e3
1.1e3
1.1e3
1.1e3
1.1e3
bǎn board; plank; shutter 1.1e3
1.0e3
1.0e3
1.0e3
date 1.0e3
1.0e3
1.0e3
1.0e3
9.9e2
9.8e2
9.7e2
9.5e2
yàng appearance; shape; sample; model; pattern; kind; type 9.5e2
9.4e2
8.9e2
8.7e2
8.7e2
8.6e2
8.4e2
8.3e2
8.3e2
8.3e2
jiāo hand over 8.1e2
8.0e2
7.8e2
7.8e2
7.7e2
7.7e2
7.7e2
jīn gold 7.6e2
xiāng chest; box; case; trunk 7.6e2
lún wheel; ring; take turns 7.6e2
7.4e2
7.2e2
7.1e2
kuáng mad; crazy; violent; wild; unrestrained 7.0e2
7.0e2
xíng form; shape; body; entity; appear; look 6.8e2
6.8e2
6.7e2
6.7e2
6.7e2
6.5e2
record; write down; copy 6.5e2
6.4e2
clan; race; nationality 6.3e2

Time Word

Character Pinyin Translation Count
现在 xiànzài Now 8.8e4
今天 jīntiān Today 2.5e4
今晚 1.4e4
明天 míngtiān Tomorrow 1.0e4
晚上 wǎnshang Night 9.6e3
当时 dāngshí at that time 6.9e3
nián year 6.7e3
diǎn spot 6.4e3
刚才 gāngcái just 6.3e3
过去 6.3e3
最近 zuìjìn Lately 5.5e3
昨晚 5.4e3
早上 zǎoshang Morning 5.0e3
昨天 zuótiān Yesterday 4.5e3
未来 wèilái Future 3.4e3
下午 xiàwǔ Afternoon 2.9e3
目前 mùqián at present 2.8e3
yuè month 2.8e3
后来 hòulái later 2.7e3
周末 zhōumò Weekend 2.2e3
下次 xià cì next time 2.2e3
圣诞 2.1e3
2.1e3
去年 qùnián Last year 1.9e3
今年 jīn nián this year 1.8e3
date 1.8e3
miǎo seconds 1.7e3
上次 shàng cì last time 1.7e3
圣诞节 shèng dàn jié Christmas 1.7e3
上周 shàng zhōu last week 1.6e3
那天 1.5e3
夜晚 1.2e3
夏天 xià tiān summer 1.1e3
早晨 zǎo chén morning 1.0e3
一分 9.5e2
将来 jiānglái future 9.1e2
当初 dāngchū Original 7.8e2
周五 7.5e2
一整天 7.3e2
午夜 7.3e2
凌晨 7.3e2
小时候 xiǎo shí hou in one’s childhood; when one was young 7.2e2
明早 7.0e2
周六 7.0e2
明晚 6.6e2
平时 píngshí peacetime 6.4e2
中午 zhōngwǔ Noon 6.4e2
明年 míng nián next year 6.3e2
上午 shàngwǔ morning 6.0e2
假期 jià qī holiday; vacation 5.8e2
白天 bái tiān day 5.8e2
如今 rújīn nowadays 5.8e2
一时 yì shí for a short while; temporary; momentary 5.6e2
感恩节 5.6e2
星期五 5.4e2
半夜 bàn yè midnight 5.3e2
星期六 5.1e2
现代 xiàndài modern 5.1e2
星期天 xīng qī tiān Sunday 4.7e2
周日 4.6e2
新年 xīn nián New Year 4.5e2
春天 chūn tiān spring 4.5e2
当晚 4.4e2
冬天 dōng tiān winter 4.4e2
当年 dāng nián in those years; in those days 4.4e2
从前 cóngqián before 4.1e2
童年 tóng nián childhood; babyhood 3.9e2
星期一 3.8e2
周二 3.7e2
三点 3.6e2
瞬间 3.6e2
一秒 3.5e2
周四 3.4e2
往常 3.4e2
今日 jīn rì today 3.3e2
一早 3.3e2
以往 yǐwǎng Past 3.2e2
八点 3.2e2
暑假 shǔ jià summer vacation 3.2e2
当天 dāng tiān that day 3.2e2
今后 jīn hòu from now on; in the future 3.2e2
夜里 yè lǐ at night 3.2e2
情人节 3.1e2
一点 3.1e2
往后 wǎng hòu from now on; later; in the future; backward 3.0e2
星期二 3.0e2
会上 3.0e2
周一 2.9e2
星期三 2.9e2
六点 2.8e2
酒后 2.8e2
那年 2.8e2
星期四 2.7e2
四分 2.7e2
上个月 shàng gè yuè last month 2.6e2
秋天 qiū tiān fall; autumn 2.5e2
九点 2.5e2
眼前 yǎn qián now; at the moment; before one’s eyes 2.5e2
黎明 2.5e2
今夜 2.4e2

Verb With Nominal Function

Character Pinyin Translation Count
工作 gōngzuò work 2.6e4
生活 shēnghuó Life 1.4e4
比赛 bǐsài Match 8.8e3
行动 xíngdòng Get some action 5.3e3
表演 biǎoyǎn perform 4.0e3
有关 yǒu guān related; concerning; relate; concern 3.2e3
犯罪 fàn zuì commit a crime; offense; crime 3.1e3
活动 huódòng activity 2.8e3
选择 xuǎnzé Choice 2.2e3
调查 diàochá investigation 2.1e3
帮助 bāngzhù Help 2.0e3
表现 biǎoxiàn performance 1.9e3
训练 xùnliàn train 1.8e3
合作 hézuò cooperation 1.8e3
ài love 1.7e3
测试 cè shì test; examination 1.7e3
服务 fú wù service 1.7e3
研究 yánjiū research 1.7e3
进展 jìnzhǎn evolve; get along 1.6e3
反应 fǎnyìng reaction 1.5e3
保护 bǎohù protect 1.3e3
检查 jiǎnchá inspect; check 1.3e3
挑战 tiǎozhàn Dekaron 1.3e3
影响 yǐngxiǎng Influence 1.3e3
运动 yùndòng motion 1.3e3
准备 zhǔnbèi Get ready 1.2e3
治疗 zhìliáo Treatment 1.2e3
感受 gǎnshòu feel 1.2e3
联系 liánxì contact 1.2e3
爆炸 bàozhà blast 1.1e3
变化 biànhuà change 1.1e3
设计 shèjì Design 1.1e3
威胁 wēixié threaten 1.1e3
控制 kòngzhì control 1.1e3
sài match; compete; contest; competition 1.1e3
演出 yǎnchū show 1.1e3
谈话 tán huà conversation; talk; chat 1.1e3
谋杀 1.0e3
教育 jiàoyù education 9.2e2
同性恋 9.2e2
投票 tóupiào vote 9.0e2
袭击 8.5e2
监控 8.2e2
大赛 dà sài contest 8.0e2
信任 xìnrèn trust 7.9e2
移动 yídòng move 7.9e2
管理 guǎnlǐ Administration 7.6e2
伤害 shānghài hurt 7.6e2
胜利 shènglì victory 7.2e2
决赛 juésài Finals 7.2e2
战斗 zhàndòu Battle 7.2e2
审判 6.9e2
飞行 fēi xíng flight; flying 6.8e2
攻击 gōngjī attack 6.7e2
分析 fēnxī Analysis 6.7e2
存在 cúnzài existence 6.7e2
交流 jiāoliú Communication 6.6e2
交易 jiāoyì transaction 6.6e2
竞争 jìngzhēng compete 6.6e2
发展 fāzhǎn Development 6.4e2
支持 zhīchí Support 6.4e2
旅行 lǚxíng travel 6.1e2
解释 jiěshì explain 6.1e2
试验 shìyàn test 6.1e2
惩罚 6.1e2
信仰 xìnyǎng Faith 5.9e2
广播 guǎngbō Radio broadcast 5.9e2
死亡 sǐwáng death 5.8e2
考试 kǎoshì Examination 5.8e2
主管 zhǔguǎn Executive director 5.7e2
演讲 yǎnjiǎng speech 5.6e2
承诺 chéngnuò Promise 5.5e2
进步 jìnbù progress 5.5e2
检测 jiǎn cè detect; test 5.4e2
实验 shíyàn Experiment 5.4e2
报警 bàojǐng call the police 5.4e2
娱乐 yúlè entertainment 5.4e2
投资 tóuzī Investment 5.4e2
聚会 jùhuì Party 5.3e2
冲突 chōngtū conflict 5.2e2
结婚 jiéhūn marry 5.2e2
录音 lùyīn Sound recording 5.0e2
斗争 dòuzhēng Struggle 5.0e2
委托 wěituō Entrust 5.0e2
欢迎 huānyíng Welcome 5.0e2
出口 chūkǒu Exit 4.9e2
奖励 jiǎnglì reward 4.9e2
竞选 4.9e2
误会 wùhuì Misunderstanding 4.9e2
到来 dào lái arrival; advent 4.8e2
回忆 huíyì Memory 4.8e2
交往 jiāowǎng affiliate with 4.7e2
咨询 zīxún Consultation 4.6e2
联络 liánluò liaison 4.6e2
安排 ānpái arrange 4.5e2
游泳 yóuyǒng Swimming 4.4e2
指控 4.4e2
杀人 4.4e2
诉讼 4.4e2
谈判 tánpàn negotiation 4.3e2

? Conjunction Conjunction

Character Pinyin Translation Count
and 1.4e5
ér and 3.9e4
5.7e3
以及 yǐjí as well as 3.6e3
and 2.8e3
于是 yúshì Therefore 2.0e3
1.9e3
及其 1.1e2
以至 3.2e1
加之 1.5e1
换言之 1.2e1
1.1e1

? Numeric Classifier

Character Pinyin Translation Count
一个 1.2e5
一下 2.7e4
一点 2.0e4
一些 yì xiē some 1.7e4
一会儿 yíhuìr A little while 3.3e3
一刻 1.5e3
一辈子 yíbèizi A lifetime 1.3e3
一路 yí lù all the way; take the same route 9.9e2
一点儿 yīdiǎnr a little bit 9.4e2
一阵子 5.2e2
一阵 5.0e2
一番 yì fān some; one time 4.8e2
一下子 yí xià zi all of a sudden; all at once; for a while 3.4e2
多年 duō nián many years 2.5e2
一对 2.3e2
多次 duō cì repeatedly; many a time 2.2e2
半辈子 2.1e2
半天 bàn tiān half day 1.1e2
半点 9.6e1
百年 5.5e1
一整套 4.9e1
一丁点儿 4.2e1
三维 4.2e1
一头 3.7e1
百倍 2.4e1
半截 2.3e1
一小撮 1.8e1
大半天 1.0e1
几度 8.0e0
两手 liǎng shǒu two hands; dual tactics 5.0e0
万年 3.0e0
万代 1.0e0

Non-Predicate Adjective

Character Pinyin Translation Count
所有 suǒyǒu All 2.8e4
woman 8.0e3
整个 zhěnggè Whole 6.7e3
唯一 wéiyī Only 5.7e3
nán Man 5.5e3
真正 zhēnzhèng real 4.5e3
4.3e3
měi beautiful; pretty 4.3e3
3.1e3
3.0e3
2.8e3
zhōng middle; in 2.7e3
2.4e3
超级 chāojí super 2.3e3
fēi wrong 1.9e3
同样 tóng yàng same 1.9e3
1.9e3
1.7e3
1.6e3
jīn gold 1.6e3
1.5e3
1.4e3
zǒng always; consistently 1.1e3
1.1e3
9.8e2
9.6e2
9.2e2
law; way; method; example; rule 9.0e2
yuán primary; original; former; raw; pardon; level 9.0e2
西 west 8.9e2
jiā add; increase; put in 8.5e2
8.5e2
全新 quán xīn new; brand new 8.3e2
date 8.1e2
主要 zhǔyào main 8.1e2
公共 gōng gòng public; common; community 8.0e2
7.9e2
7.2e2
7.1e2
nán south 6.9e2
保安 bǎo ān security guard; public security; ensure safety 6.8e2
原来 yuánlái Original; formerly 6.5e2
6.3e2
消防 xiāofáng Fire control 6.3e2
6.2e2
dān single; odd; unlined; thin; weak; only; alone 6.1e2
一定 yídìng Certain 6.1e2
gram 6.1e2
非法 6.1e2
裸体 6.0e2
连环 5.8e2
5.7e2
tài too 5.7e2
mother; female 5.6e2
yìn seal; stamp; mark; print; impress 5.4e2
后备 5.2e2
5.1e2
5.1e2
同一个 5.0e2
cáng hide; conceal; store; lay by 4.9e2
4.9e2
4.9e2
最终 zuì zhōng final; ultimate 4.9e2
4.7e2
tower 4.6e2
故意 gùyì deliberately 4.5e2
业余 yèyú amateur 4.4e2
临时 línshí temporary 4.4e2
4.3e2
额外 4.3e2
4.2e2
大型 dàxíng large 4.2e2
4.1e2
亲生 4.1e2
open space; field; wild; uncultivated; rude; rough; out of office 4.0e2
4.0e2
3.9e2
3.9e2
3.7e2
天生 3.6e2
3.5e2
一流 yīliú First-class 3.5e2
头号 3.4e2
私家 3.4e2
非常 fēicháng very 3.4e2
3.4e2
yín silver 3.4e2
小型 xiǎo xíng small-size; small-scale 3.3e2
自动 zìdòng automatic 3.3e2
共同 gòngtóng common 3.2e2
高速 gāo sù high speed 3.2e2
3.2e2
3.2e2
隐形 3.1e2
首要 3.1e2
潜在 3.0e2
前任 3.0e2
cháo towards 3.0e2
日常 rìcháng daily 3.0e2
特定 tèdìng given 3.0e2

Interjection

Character Pinyin Translation Count
4.1e4
3.5e4
2.8e4
2.5e4
1.3e4
3.6e3
a auxiliary word; ah 2.4e3
1.0e3
8.3e2
8.1e2
哎呀 4.8e2
4.3e2
3.8e2
2.8e2
呵呵 2.3e2
2.2e2
哎哟 1.9e2
好家伙 1.8e2
啊啊 1.6e2
1.4e2
cough 1.1e2
9.5e1
呜呼 9.2e1
6.8e1
6.4e1
啊呀 6.0e1
1.6e1
1.2e1
啊哟 1.2e1
1.2e1
嗨哟 1.0e1
2.0e0
2.0e0
布拉沃 2.0e0

? Time Word Classifier

Character Pinyin Translation Count
diǎn spot 4.3e4
tiān day 3.9e4
nián year 2.4e4
suì year; age 1.2e4
分钟 fēnzhōng Minute 1.1e4
zhōu week 6.6e3
1.7e3
会儿 1.6e3
miǎo seconds 1.5e3
辈子 1.0e3
night 8.2e2
date 4.8e2
1.9e2
光年 8.9e1
阵子 7.8e1
宿 7.7e1
6.2e1
5.6e1
4.5e1
秒钟 1.2e1
zhèn front 9.0e0

Place Name

Character Pinyin Translation Count
美国 1.2e4
纽约 4.6e3
洛杉矶 2.6e3
英国 2.4e3
法国 2.1e3
中国 zhōngguó China 2.0e3
意大利 1.8e3
日本 1.7e3
墨西哥 1.7e3
好莱坞 1.7e3
伦敦 1.6e3
德国 1.4e3
华盛顿 1.3e3
巴黎 1.3e3
罗马 1.2e3
加州 1.1e3
非洲 1.0e3
迈阿密 1.0e3
印度 9.8e2
加拿大 9.3e2
欧洲 9.1e2
芝加哥 8.9e2
西班牙 8.7e2
俄国 8.6e2
俄罗斯 8.4e2
爱尔兰 7.7e2
伊拉克 7.6e2
希腊 7.4e2
汉堡 7.0e2
苏格兰 6.9e2
波士顿 6.6e2
印第安 6.4e2
古巴 6.3e2
韩国 6.0e2
夏威夷 5.5e2
东京 5.3e2
曼哈顿 5.1e2
巴斯 5.1e2
埃及 5.0e2
柏林 4.9e2
旧金山 4.9e2
撒旦 4.8e2
苏联 4.8e2
费城 4.7e2
佛罗里达 4.6e2
百老汇 4.6e2
巴西 4.6e2
克鲁 4.4e2
亚洲 4.1e2
西雅图 4.1e2
新泽西 4.0e2
哈佛 3.9e2
德州 3.8e2
越南 3.8e2
布鲁克林 3.7e2
朝鲜 3.7e2
雷斯 3.6e2
荷兰 3.6e2
英格兰 3.5e2
阿曼 3.5e2
以色列 3.4e2
汉城 3.4e2
阿富汗 3.4e2
耶鲁 3.4e2
瑞士 3.3e2
维多利亚 3.2e2
莫斯科 3.0e2
加利福尼亚 2.9e2
阿拉伯 2.9e2
巴基斯坦 2.9e2
哥伦比亚 2.9e2
太平洋 2.8e2
圣地亚哥 2.7e2
赫尔 2.7e2
澳大利亚 2.7e2
底特律 2.5e2
波兰 2.5e2
达拉斯 2.5e2
阿姆斯特丹 2.5e2
比萨 2.4e2
巴库 2.4e2
亚特兰大 2.3e2
泰国 2.3e2
香港 2.3e2
丹佛 2.3e2
土耳其 2.3e2
布拉格 2.3e2
阿根廷 2.2e2
尼斯 2.2e2
巴马 2.2e2
瑞典 2.2e2
阿拉斯加 2.2e2
加里 2.1e2
波斯 2.0e2
新奥尔良 2.0e2
威尼斯 1.9e2
阿拉 1.9e2
美洲 1.9e2
麦迪逊 1.8e2
秘鲁 1.8e2

Space Word

Character Pinyin Translation Count
一起 yìqǐ together 2.3e4
身上 shēn shàng body; on one’s body 7.2e3
现场 xiànchǎng scene 4.9e3
家里 jiā lǐ In the home 4.6e3
身边 shēn biān at [by] one’s side 3.7e3
路上 lù shàng on the road 2.4e3
心里 xīn lǐ in the heart; at heart 1.8e3
手上 1.7e3
脸上 1.5e3
地上 dì shàng on the ground 1.4e3
手里 shǒu lǐ in one’s hands 1.4e3
街上 1.4e3
车上 chē shàng in the car 1.3e3
世上 1.2e3
城里 chéng lǐ inside the city; in town 1.2e3
当地 dāngdì Local 1.0e3
船上 1.0e3
网上 wǎng shàng online 9.7e2
楼上 lóu shàng upstairs 9.5e2
太空 tàikōng Space 9.3e2
台上 tái shàng on the stage 9.0e2
嘴里 8.8e2
心中 xīn zhōng in the heart; at heart; in mind 8.8e2
地下 dì xià underground; subterranean; secret 8.8e2
楼下 lóu xià downstairs 8.4e2
门口 mén kǒu doorway 8.4e2
屋里 8.1e2
体内 7.9e2
墙上 7.8e2
手中 7.6e2
南方 nán fāng south 7.4e2
空中 kōng zhōng in the air; in the sky 7.1e2
隔壁 gébì next door 6.8e2
眼前 yǎn qián now; at the moment; before one’s eyes 6.5e2
桌上 5.8e2
街头 jiē tóu street 5.5e2
眼里 yǎn lǐ within one’s vision; in one’s eyes 5.3e2
幕后 5.0e2
深处 shēn chù deep; depths; recess; profundity 4.8e2
天上 tiān shàng the sky; heaven 4.4e2
手下 4.4e2
海边 hǎi biān seaside 4.4e2
边境 biānjìng border; frontier 4.1e2
山上 3.7e2
路边 lù biān roadside; wayside 3.6e2
眼中 3.6e2
市中心 3.6e2
北方 běifāng north 3.2e2
乡下 3.2e2
市区 shì qū downtown area; urban district 3.1e2
海上 3.1e2
国内 guó nèi domestic; internal 2.9e2
窗外 2.9e2
门外 2.8e2
窗口 chuāng kǒu window; wicket 2.8e2
途中 tú zhōng on the way to; en route 2.8e2
国外 guó wài foreign; oversea; abroad 2.7e2
前方 qián fāng ahead; the front 2.7e2
西方 xī fāng west 2.6e2
家中 2.5e2
湖边 2.4e2
身旁 2.4e2
水中 2.4e2
此地 2.4e2
河里 2.2e2
前线 2.0e2
树上 2.0e2
一块 2.0e2
场上 2.0e2
河边 2.0e2
郊区 jiāoqū Suburb 1.9e2
东方 dōng fāng east 1.9e2
机上 1.9e2
西北 xī běi northwest 1.9e2
室内 1.8e2
海外 hǎi wài overseas; abroad 1.8e2
门前 1.8e2
户外 hù wài outdoor 1.8e2
上空 1.8e2
水下 1.7e2
水上 1.6e2
野外 1.6e2
心上 1.6e2
怀里 1.5e2
此处 cǐ chù here; this place 1.5e2
一块儿 yí kuàir together 1.5e2
西南 xī nán southwest 1.5e2
海里 1.4e2
肩上 1.4e2
东北 dōng běi northeast 1.4e2
远处 yuǎn chù distance; far away 1.4e2
口中 1.4e2
耳边 1.3e2
东区 1.2e2
山里 1.2e2
胸前 1.2e2
高空 1.1e2
中场 1.1e2
岸边 1.1e2
心头 1.1e2

? Verb Classifier

Character Pinyin Translation Count
4.4e4
chǎng site 1.1e4
6.6e3
step; stage; walk; foot 4.0e3
biàn Times 3.8e3
2.9e3
dùn Meal 2.1e3
shēng sound; voice; reputation; tone 2.0e3
jià frame; rack; shelf; stand 1.9e3
lún wheel; ring; take turns 1.8e3
céng layer 1.7e3
degree; limit 1.7e3
dào road; way; path 1.6e3
tàng Trip 1.4e3
quān circle 1.3e3
1.1e3
period; time; term; expect 9.3e2
9.0e2
5.4e2
3.9e2
tōng through; common; all; understand; expert 3.0e2
fān Some 2.7e2
cān food; meal; eat 1.7e2
road 8.9e1
7.3e1
6.4e1
8.0e0
and 4.0e0
人次 3.0e0
场次 3.0e0
3.0e0
架次 2.0e0

Adjective As Adverbial

Character Pinyin Translation Count
完全 wánquán completely 1.1e4
确实 quèshí Exactly 6.7e3
zǎo early 5.8e3
nán hard; difficult 5.4e3
duō many; much; more 4.0e3
直接 zhíjiē direct 3.9e3
突然 tūrán suddenly 3.6e3
随便 suíbiàn casual 2.8e3
努力 nǔlì Strive 2.4e3
yuǎn far 1.9e3
容易 róngyì easily 1.5e3
仔细 zǐxì careful 1.4e3
老实 lǎoshi honest 1.3e3
抱歉 bàoqiàn feel sorry 1.3e3
shǎo less 1.3e3
显然 xiǎnrán Obviously 1.3e3
彻底 chèdǐ thorough 1.2e3
正式 zhèngshì formal 9.7e2
小心 xiǎoxīn Look out 9.4e2
冷静 lěngjìng calm down 8.7e2
一般 yìbān commonly 7.5e2
认真 rènzhēn earnest 7.4e2
及时 jíshí timely 5.2e2
成功 chénggōng Success 5.0e2
jiǔ long 4.4e2
主动 zhǔdòng active 4.3e2
明显 míngxiǎn obvious 4.2e2
紧急 jǐnjí urgent 4.2e2
hùn mix; confuse; pass off; muddle along; get along with somebody 4.0e2
自由 zìyóu free 4.0e2
秘密 mìmì Secret 3.7e2
严重 yánzhòng serious 3.7e2
准时 zhǔnshí on time 3.6e2
随意 suíyì random; casual 3.4e2
公开 gōngkāi open 3.4e2
专心 zhuānxīn Attentively 3.3e2
3.1e2
àn dark 3.1e2
安全 ānquán security 3.1e2
cháng long; grow 3.1e2
顺利 shùnlì smoothly 3.0e2
迅速 xùnsù rapid 3.0e2
严格 yángé strict 2.9e2
qīng light 2.9e2
基本 jīběn basic 2.8e2
gāo high 2.7e2
集中 jízhōng focus 2.6e2
qīn dear; close; intimate; relative 2.6e2
详细 xiángxì detailed 2.6e2
精心 2.6e2
全面 quánmiàn comprehensive 2.5e2
疯狂 fēngkuáng Insane 2.4e2
充分 chōngfèn To the full 2.3e2
意外 yìwài Accident 2.3e2
耐心 nàixīn patience 2.3e2
简单 jiǎndān simple 2.3e2
不好 2.2e2
2.1e2
qiǎo opportunely; skilful; deceitful 2.0e2
连续 liánxù serial 2.0e2
màn slow 2.0e2
正常 zhèngcháng normal 2.0e2
具体 jùtǐ specific 1.9e2
一致 yízhì Agreement 1.8e2
xiǎo Small 1.8e2
偶然 ǒurán accidental 1.8e2
fast; anxious; urgent; annoyed 1.7e2
健康 jiànkāng Healthy 1.6e2
jiǎ FALSE 1.6e2
深入 shēn rù go deep into; thorough 1.6e2
强烈 qiángliè strong 1.6e2
正确 zhèngquè Correct 1.5e2
过分 guòfèn excessive 1.5e2
积极 jījí positive 1.5e2
独立 dúlì Independent 1.5e2
用力 1.5e2
轻松 qīngsōng Relaxed 1.4e2
完美 wánměi perfect 1.4e2
懦弱 1.4e2
勉强 1.4e2
不幸 bú xìng misfortune; unfortunat; unfortunately 1.3e2
1.3e2
明确 míngquè To make clear 1.3e2
平安 píng’ān sound and safe 1.3e2
热烈 rèliè warm 1.3e2
用心 yòng xīn attentively; intention; diligently 1.3e2
happy; laugh; cheerful 1.2e2
严肃 yánsù serious 1.2e2
安心 1.1e2
热情 rèqíng Enthusiasm 1.1e2
密切 mìqiè close 1.1e2
坚决 jiānjué firm 1.1e2
1.1e2
公平 gōngpíng fair 1.0e2
勇敢 yǒnggǎn Brave 1.0e2
thick; secret; close; dense 9.9e1
真实 zhēnshí real 9.8e1
紧张 jǐnzhāng Nervous 9.8e1
诚实 chéngshí honest 9.6e1
大胆 dà dǎn bold; daring; audacious; audacity 9.5e1

Onomatopoeia

Character Pinyin Translation Count
4.1e4
6.7e3
wa wow 2.6e3
哈哈 hā hā ha-ha 9.6e2
6.4e2
哈哈哈 4.2e2
4.2e2
3.4e2
呵呵 2.9e2
咪咪 2.7e2
嘿嘿 2.4e2
2.1e2
líng bell 2.0e2
shuā brush; scrub; paste up 1.6e2
1.5e2
1.5e2
1.4e2
1.3e2
1.3e2
1.2e2
嘿嘿嘿 1.2e2
嗡嗡 1.2e2
1.1e2
1.0e2
9.9e1
9.9e1
9.6e1
叮当 9.1e1
哇哇 8.8e1
7.8e1
咯咯 7.7e1
噢噢 7.4e1
咕噜 7.2e1
唧唧 6.8e1
6.3e1
6.3e1
呼呼 6.1e1
6.0e1
5.9e1
吱吱 5.7e1
5.5e1
5.5e1
咔嚓 5.4e1
叮咚 5.1e1
嘟嘟 5.1e1
4.9e1
呼啦 4.8e1
4.7e1
4.5e1
叽叽喳喳 4.3e1
嘎嘎 4.1e1
4.0e1
3.9e1
呜呜 3.9e1
3.8e1
咕咕 3.6e1
呼噜 3.5e1
3.3e1
啧啧 3.2e1
3.1e1
砰砰 2.9e1
隆隆 2.9e1
呀呀 2.8e1
嘀嗒 2.8e1
叽叽 2.7e1
哒哒 2.7e1
喃喃 2.6e1
啪啪 2.4e1
扑通 2.4e1
2.3e1
嘶嘶 2.2e1
当当 2.2e1
2.2e1
沙沙 2.0e1
轰轰 2.0e1
1.9e1
喀嚓 1.8e1
嘀嘀 1.8e1
嘭嘭 1.8e1
咚咚 1.7e1
怦怦 1.5e1
咯吱 1.4e1
1.4e1
叮叮当当 1.3e1
哇啦 1.3e1
1.3e1
1.3e1
噼啪 1.3e1
叽里呱啦 1.2e1
咿呀 1.2e1
1.2e1
1.2e1
刷刷 1.1e1
哗啦 1.1e1
唧唧喳喳 1.1e1
1.1e1
轰隆 1.1e1
1.0e1
潺潺 1.0e1
吧哒 9.0e0

Suffix

Character Pinyin Translation Count
4.0e4
1.1e4
biān side 2.0e3
shì type; style; pattern; form; ceremony; formula 1.7e3
xíng mould; model; type; pattern 1.3e3
1.1e3
jiè boundary; scope; extent; kingdom; group; bound 2.8e2
2.2e2
2.0e2
2.0e2
duī heap 1.7e2
1.6e2
1.6e2
1.0e2
heat 7.0e1
5.3e1
3.9e1
9.0e0
4.0e0

Adjective With Nominal Function

Character Pinyin Translation Count
安全 ānquán security 7.5e3
麻烦 máfan trouble 4.9e3
抱歉 bàoqiàn feel sorry 2.9e3
快乐 kuàilè happy 2.6e3
努力 nǔlì Strive 2.3e3
危险 wēixiǎn danger 2.2e3
痛苦 tòngkǔ Pain 2.0e3
骄傲 jiāo’ào Proud 1.3e3
恐惧 1.2e3
成功 chénggōng Success 1.2e3
困难 kùnnán difficulty 1.0e3
自由 zìyóu free 8.4e2
礼貌 lǐmào politeness 6.4e2
邪恶 6.2e2
黑暗 hēi àn dark; darkness; murk 6.2e2
幸福 xìngfú happiness 5.7e2
冲动 chōngdòng impulse 5.6e2
惊喜 jīng xǐ surprise; pleasantly surprised 5.4e2
健康 jiànkāng Healthy 5.3e2
意外 yìwài Accident 5.1e2
矛盾 máodùn contradiction 5.1e2
热情 rèqíng Enthusiasm 5.0e2
必要 bìyào necessary 4.7e2
烦恼 4.5e2
自信 zìxìn self-confidence 4.3e2
尴尬 4.3e2
卫生 wèi shēng hygiene; health; sanitation 4.2e2
遗憾 yíhàn regret; pity 3.9e2
沉默 chénmò silent 3.8e2
温暖 wēnnuǎn warm 3.6e2
荣耀 3.6e2
恐慌 3.4e2
稳定 wěndìng Stable 3.4e2
混乱 hùnluàn confusion 3.3e2
hot; spicy 3.3e2
疼痛 téng tòng pain; ache; soreness 3.3e2
不安 bù’ān Uneasy 3.0e2
失望 shīwàng Disappointment 2.9e2
平衡 pínghéng balance 2.7e2
悲哀 2.6e2
bitter 2.6e2
忠诚 2.6e2
困惑 2.4e2
shǎ silly 2.4e2
一致 yízhì Agreement 2.4e2
耐心 nàixīn patience 2.1e2
腐败 2.1e2
错乱 1.9e2
孤独 gūdú lonely 1.9e2
狂热 1.9e2
惊讶 1.9e2
悲伤 bēi shāng sad; sorrowful 1.8e2
冷静 lěngjìng calm down 1.8e2
平安 píng’ān sound and safe 1.7e2
焦虑 1.7e2
安宁 1.6e2
清白 1.6e2
愧疚 1.6e2
欢乐 huānlè Happy 1.5e2
不满 bù mǎn dissatisfied 1.5e2
明白 míngbai clear 1.5e2
沮丧 1.4e2
不足 bùzú insufficient 1.4e2
浪漫 làngmàn romantic 1.4e2
愤怒 fènnù anger 1.4e2
民主 mínzhǔ democratic 1.2e2
内疚 1.2e2
悲痛 1.2e2
团结 tuánjié Unite 1.2e2
肃静 1.2e2
刻薄 1.2e2
阴险 1.1e2
喜悦 1.1e2
迷惑 1.0e2
荣幸 1.0e2
寂寞 9.5e1
镇静 9.5e1
默契 9.4e1
忧伤 8.9e1
无知 8.5e1
公道 8.4e1
孤单 8.4e1
怪异 8.3e1
偏执 8.2e1
自私 8.0e1
宁静 níng jìng peaceful; tranquil; quiet 7.9e1
安定 7.9e1
羞辱 7.7e1
无助 7.5e1
苦恼 7.2e1
幽默 yōumò Humor 7.1e1
安慰 ānwèi comfort 7.0e1
方便 fāngbiàn convenient 6.8e1
伤感 6.7e1
哀伤 6.5e1
俗气 6.4e1
厉害 lìhai Fierce 6.4e1
累赘 6.3e1
贫穷 6.3e1
残忍 6.2e1

Fixed Expressions

Character Pinyin Translation Count
事实上 shìshí shàng in fact; actually 5.5e3
差不多 chàbuduō almost; nearly 3.3e3
有意思 yǒuyìsi interesting 3.0e3
不可思议 bùkěsīyì incredible 1.6e3
不管怎样 bùguǎn zěnyàng one way or another 1.3e3
可不 kěbù may not 1.2e3
无论如何 wúlùn rúhé anyway 1.2e3
受不了 shòu bùliǎo can't stand it 1.2e3
毫无疑问 háo wú yíwèn no doubt 8.9e2
所作所为 suǒzuò suǒ wéi do 5.9e2
用不着 yòng bù zháo no need; have no use for 5.6e2
一模一样 yīmúyīyàng exactly the same 5.3e2
有史以来 4.4e2
乱七八糟 3.8e2
迫不及待 3.7e2
独一无二 3.5e2
性骚扰 3.3e2
面对面 miàn duì miàn face to face; surface-to-surface 2.9e2
您好 2.7e2
除此之外 2.5e2
显而易见 2.4e2
此时此刻 2.3e2
一塌糊涂 2.3e2
各种各样 2.2e2
不得了 búdéliǎo Very 2.2e2
大惊小怪 2.2e2
至关重要 2.2e2
莫名其妙 2.0e2
好不容易 2.0e2
偷偷摸摸 1.8e2
理所当然 1.8e2
无处不在 1.8e2
梦寐以求 1.7e2
尽管如此 1.7e2
诸如此类 1.7e2
无缘无故 1.6e2
激动人心 1.6e2
轻而易举 1.6e2
不择手段 1.6e2
百分之百 1.6e2
梦想成真 1.6e2
从头到尾 1.5e2
迄今为止 1.4e2
彻头彻尾 1.4e2
一清二楚 1.4e2
情不自禁 1.4e2
鬼鬼祟祟 1.4e2
一举一动 1.3e2
想方设法 1.3e2
指手画脚 1.3e2
每时每刻 1.3e2
世界大战 1.2e2
自言自语 zì yán zì yǔ soliloquize; talk to oneself 1.2e2
鸡皮疙瘩 1.2e2
不顾一切 1.2e2
全心全意 1.2e2
团团转 1.2e2
一天到晚 1.1e2
无时无刻 1.1e2
强有力 1.1e2
愤世嫉俗 1.1e2
完美无缺 1.1e2
毫不犹豫 1.1e2
一席之地 1.1e2
筋疲力尽 1.1e2
自然而然 1.1e2
一连串 1.1e2
不省人事 1.0e2
说到底 9.9e1
小心翼翼 9.8e1
走投无路 9.7e1
种族歧视 9.4e1
不仅如此 9.3e1
十字路口 9.3e1
精彩绝伦 9.1e1
正当防卫 9.0e1
感情用事 8.8e1
不知不觉 8.5e1
光天化日 8.5e1
恰到好处 8.5e1
无稽之谈 8.5e1
光明正大 8.4e1
甜言蜜语 8.3e1
从此以后 8.2e1
蛛丝马迹 8.2e1
中产阶级 8.1e1
无名小卒 8.1e1
天衣无缝 8.0e1
军事基地 7.9e1
无懈可击 7.9e1
深思熟虑 7.9e1
罪魁祸首 7.7e1
不可收拾 7.6e1
依我看 7.6e1
死路一条 7.6e1
光彩照人 7.5e1
合情合理 7.5e1
随时随地 7.5e1
一臂之力 7.4e1
无影无踪 7.4e1

Other Proper Noun

Character Pinyin Translation Count
英语 yīng yǔ English 1.2e3
法语 fǎ yǔ French language 8.3e2
西班牙语 xī bān yá yǔ Spanish language 7.4e2
犹太 7.0e2
沃尔特 5.0e2
哈罗 4.9e2
奥斯卡 4.1e2
探索者 3.9e2
拉丁 3.7e2
梅林 3.5e2
穆斯林 3.2e2
福特 3.0e2
博客 bó kè blog 2.9e2
英文 yīng wén English 2.9e2
德语 2.8e2
劳拉 2.7e2
基督 2.6e2
道奇 2.4e2
俄语 2.4e2
华尔兹 2.3e2
天主教 2.3e2
基督教 jī dū jiào Christianity; the Christian religion; Christian 2.3e2
柯达 2.0e2
飞龙 2.0e2
海选 1.9e2
林肯 1.6e2
麻省 1.6e2
国安 1.6e2
可乐 kě lè coke; cola 1.4e2
中文 zhōngwén Chinese 1.4e2
葡萄牙语 1.3e2
日语 rì yǔ Japanese language 1.3e2
腾达 1.3e2
墨西哥人 1.3e2
贝尔 1.3e2
迪斯尼 1.3e2
杜克 1.3e2
三明治 sān míng zhì sandwich 1.2e2
亚美尼亚人 1.2e2
奔驰 1.2e2
犹太教 1.1e2
希伯来 1.1e2
格力 1.0e2
麦当劳 1.0e2
华纳 1.0e2
宝马 1.0e2
卡迪拉克 1.0e2
拉丁文 9.7e1
土著 9.6e1
希腊人 9.5e1
奥林匹克 9.3e1
法拉利 9.3e1
星巴克 9.2e1
环球 8.9e1
帕特里克 8.5e1
美国人 8.4e1
东东 8.3e1
哈勃 7.7e1
大韩 7.7e1
乌托邦 7.5e1
波波 7.5e1
夏普 7.4e1
纳西 7.1e1
诺贝尔奖 7.0e1
6.7e1
普尔 6.6e1
泰坦尼克号 6.6e1
塔利班 6.5e1
阿尔法 6.5e1
多利 6.4e1
法西斯 6.2e1
天马 6.1e1
波多黎各人 6.0e1
奥斯卡奖 5.9e1
斯安 5.9e1
索尼 5.9e1
萨尔瓦多人 5.9e1
通用 tōngyòng currency 5.9e1
海尔 5.8e1
伊利 5.6e1
伊斯兰 5.6e1
大众 dà zhòng public; the masses; people 5.6e1
来复枪 5.6e1
沃尔玛 5.6e1
赛特 5.6e1
幻像 5.5e1
卡利 5.3e1
方舟 5.3e1
德赛 5.2e1
灵光 5.2e1
阿拉伯语 5.2e1
神龙 5.1e1
维克斯 5.1e1
沙林 5.0e1
海地人 5.0e1
联想 liánxiǎng association 5.0e1
伊斯兰教 4.8e1
可口可乐 4.8e1
夏利 4.8e1
红牛 4.8e1

Descriptive

Character Pinyin Translation Count
正好 zhènghǎo Just right 2.1e3
最佳 zuì jiā optimal; the best; optimum 1.3e3
小小的 6.0e2
无比 5.1e2
永恒 4.3e2
小小 3.9e2
十足 shízú 100 percent 3.9e2
非凡 3.1e2
依旧 yījiù still 2.6e2
活生生 2.5e2
好好 hǎo hǎo really good; really nice 2.2e2
血腥 2.1e2
冰冷 1.9e2
透顶 1.9e2
闪闪 1.8e2
满满 1.7e2
重重 1.7e2
轻轻 1.7e2
半死 1.4e2
痴呆 1.3e2
火热 1.3e2
漫漫 1.3e2
忽悠 1.2e2
深深 shēn shēn deeply; profoundly; deep 1.2e2
无穷 1.2e2
醉醺醺 1.2e2
安然 1.1e2
漆黑 1.1e2
长长的 1.1e2
飞快 1.0e2
实实在在 1.0e2
老老实实 1.0e2
傻乎乎 9.7e1
毛茸茸 9.6e1
眼睁睁 9.6e1
急速 8.7e1
清清楚楚 8.5e1
乱糟糟 8.3e1
无瑕 8.1e1
不祥 7.9e1
熊熊 7.6e1
不朽 7.4e1
疯疯癫癫 7.4e1
短短 7.3e1
赤裸裸 7.2e1
高高的 7.1e1
快捷 6.2e1
孤零零 6.1e1
干干净净 6.1e1
茫茫 6.1e1
短短的 5.8e1
随随便便 5.8e1
优良 yōu liáng fine; good; excellent 5.5e1
光光 5.5e1
笔直 5.5e1
假惺惺 5.3e1
冲天 5.3e1
平平 5.3e1
匆匆 5.1e1
哭哭啼啼 5.1e1
汪汪 5.1e1
空荡荡 5.0e1
空空 4.9e1
舒舒服服 4.9e1
无恙 4.7e1
辛辛苦苦 4.7e1
舒缓 4.6e1
血淋淋 4.6e1
冰凉 4.5e1
垂危 4.5e1
多变 4.4e1
无边 wú biān boundless 4.4e1
死死的 4.4e1
滚滚 4.3e1
热腾腾 4.3e1
多多 4.2e1
灰暗 4.2e1
不凡 4.1e1
滚烫 4.1e1
静静地 4.1e1
静静的 4.1e1
普普通通 4.0e1
斑斑 3.9e1
安安静静 3.8e1
累累 3.8e1
飘飘然 3.8e1
区区 3.7e1
简简单单 3.7e1
亮晶晶 3.6e1
奔放 3.6e1
久远 3.5e1
沉寂 3.5e1
臭烘烘 3.5e1
悄悄的 3.4e1
湿漉漉 3.4e1
特异 3.4e1
马马虎虎 3.4e1
依然 yīrán still 3.3e1
冷冰冰 3.2e1
漂漂亮亮 3.2e1

Time Word Morpheme

Character Pinyin Translation Count
wǎn late 5.4e3
zǎo early 2.0e3
night 2.0e3
1.4e3
6.9e2
qīng clear; quiet; distinct; thoroughly; the Qing Dynasty 5.3e2
cháo towards 3.5e2
3.5e2
3.3e2
3.0e2
ancient; old 2.6e2
2.5e2
2.4e2
1.6e2
1.5e2
hūn faint; lose consciousness; dusk; twilight; dull; muddle-headed 1.3e2
1.3e2
1.3e2
1.0e2
9.2e1
9.2e1
8.0e1
7.0e1
6.7e1
2.5e1
2.4e1
2.4e1
2.3e1
2.3e1
1.6e1
yuán element; Yuan 1.5e1
1.2e1
1.1e1
together; uniform; neat; be level with 1.0e1
7.0e0
4.0e0
4.0e0
2.0e0
zhōu week 1.0e0
1.0e0
1.0e0
1.0e0
1.0e0
jīn gold 1.0e0
1.0e0

Pronoun Morpheme

Character Pinyin Translation Count
ěr you 2.4e3
such; this 1.7e3
herewith 7.2e2
man; husband 1.7e2
he; she 9.1e1
thou; you 3.3e1
why 1.6e1
I; me 6.0e0
shén very; extremely 3.0e0
beforehand 1.0e0

Organization Name

Character Pinyin Translation Count
联合国 lián hé guó United Nations 2.8e2
安全部 ānquán bù Ministry of Security 1.7e2
安全局 ānquán jú Security Bureau 1.5e2
国防部 guófáng bù Ministry of Defense 1.5e2
国务院 guówùyuàn State Department 1.0e2
内务部 nèiwù bù Ministry of the Interior 1.0e2
司法部 sīfǎ bù Ministry of Justice 1.0e2
美国队 měiguó duì Team USA 9.2e1
北约 běiyuē NATO (North Atlantic Treaty Organization) 6.5e1
财政部 cáizhèng bù Ministry of Finance 6.2e1
卫生部 wèishēng bù Ministry of Health 5.0e1
人事部 rénshì bù Personnel Department 3.3e1
外交部 wàijiāo bù Ministry of Foreign Affairs 3.2e1
táo 3.1e1
中国政府 zhōngguó zhèngfǔ Government of China 2.6e1
农业部 nóngyè bù Ministry of Agriculture 2.3e1
摩萨德 mó sà dé Mossad 2.3e1
教育部 jiào yù bù Ministry of Education 2.0e1
交通部 jiāotōng bù Ministry of Communications 1.9e1
国家安全部 guójiā ānquán bù Ministry of National Security 1.4e1
气象局 qìxiàng jú Bureau of Meteorology 1.4e1
美联储 měiliánchǔ Fed 1.3e1
德国队 déguó duì Team Germany 1.2e1
强生 qiángshēng Johnson & Johnson 1.1e1
能源部 néngyuán bù Department of Energy 1.1e1
美联社 měi lián shè Associated Press 1.0e1
非国大 fēi guó dà ANC (African National Congress) 1.0e1
世界银行 shìjiè yínháng World Bank 9.0e0
工大 gōngdà University of Technology 8.0e0
瑞典队 ruìdiǎn duì Team Sweden 8.0e0
环境保护局 huánjìng bǎohù jú Environmental Protection Agency 6.0e0
科大 kēdà (HKUST) Hong Kong University of Science and Technology 6.0e0
全国委员会 quánguó wěiyuánhuì National Committee 5.0e0
公安部 gōng'ān bù Ministry of Public Security 5.0e0
国际货币基金组织 guójì huòbì jījīn zǔzhī International Monetary Fund 5.0e0
城市规划委员会 chéngshì guīhuà wěiyuánhuì Town Planning Commission 5.0e0
巴解组织 bā jiě zǔzhī PLO (Palestine Liberation Organization) 5.0e0
文学院 wén xuéyuàn art college 5.0e0
那不勒斯 nàbùlèsī Naples 5.0e0
中国队 zhōngguó duì Team China 4.0e0
审计局 shěnjì jú Audit Bureau 4.0e0
富士通 fùshìtōng Fujitsu 4.0e0
最高法院 zuìgāo fǎyuàn Supreme Court 4.0e0
法国队 fàguó duì Team France 4.0e0
路透社 lùtòu shè Reuters 4.0e0
东方航空 dōngfāng hángkōng Eastern Airlines 3.0e0
商业委员会 shāngyè wěiyuánhuì business council 3.0e0
国家电网 guójiā diànwǎng State Grid 3.0e0
档案局 dǎng'àn jú Archives Bureau 3.0e0
非行 fēixíng non-line 3.0e0
韩国队 hánguó duì Team South Korea 3.0e0
世贸组织 shìmào zǔzhī WTO (World Trade Organization) 2.0e0
同盟会 tóngménghuì Alliance 2.0e0
táng Tang Dynasty 2.0e0
文化部 wénhuà bù Ministry of Culture 2.0e0
新华社 xīnhuá shè Xinhua 2.0e0
欧佩克 ōupèikè OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) 2.0e0
监察部 jiānchá bù Supervision Department 2.0e0
zōu Zou 2.0e0
世界贸易组织 shìjiè màoyì zǔzhī WTO (World Trade Organization) 1.0e0
东方集团 dōngfāng jítuán Oriental Group 1.0e0
中国人民解放军 zhōngguó rénmín jiěfàngjūn Chinese People's Liberation Army 1.0e0
中央委员会 zhōngyāng wěiyuánhuì Central Committee 1.0e0
党中央 dǎng zhōngyāng Party Central Committee 1.0e0
商业部 shāngyè bù Ministry of Commerce 1.0e0
啤酒花 píjiǔhuā hops 1.0e0
园林局 yuánlín jú Bureau of Landscape Architecture 1.0e0
教育委员会 jiàoyù wěiyuánhuì Board of Education 1.0e0
旅游局 lǚyóu jú Tourism 1.0e0
林业部 línyè bù Ministry of Forestry 1.0e0
水利部 shuǐlì bù Ministry of Water Resources 1.0e0
海关总署 hǎiguān zǒng shǔ General Administration of Customs 1.0e0
联合国安理会 liánhéguó ānlǐhuì United Nations Security Council 1.0e0
计划委员会 jìhuà wěiyuánhuì planning committee 1.0e0
计划生育委员会 jìhuà shēngyù wěiyuánhuì Family Planning Commission 1.0e0

Prefix

Character Pinyin Translation Count
chāo super- 1.3e3
zhǔn quasi-; para-; 9.1e1
fàn pan- 2.4e1

Numeric Morpheme

Character Pinyin Translation Count
jiǎ first; first heavenly stem 1.1e2
bǐng third; third heavenly stem 8.9e1
second; second heavenly stem 4.1e1
dīng fourth; fourth heavenly stem 2.6e1
fifth; fifth heavenly stem 2.2e1
sixth; sixth earthly branch 1.3e1
yín third; third earthly branch 2.0e0
guǐ tenth; tenth heavenly stem 1.0e0
chén fifth; fifth earthly branch 1.0e0

Radicals

Character Pinyin Translation
one
gǔn line
zhǔ stroke
丿 乀 乁 oblique
乙 乚 乛 sickle
jué hook
èr two
tóu shelter; head
人 亻 rén man
er child
to enter
八 丷 eight; separate
jiōng scope
to cover
bīng ice
table
qiǎn container
刂 刁 刀 ク dāo knife
force
bāo to wrap
spoon; man overthrown
fāng open box
to hide
shí ten
bo divination
jié seal
chǎng production facility
secret
又 ヌ yòu still; hand
kǒu mouth
wéi enclosure
earth
shì scholar
zhǐ to go
suī go slowly
evening
big
woman
zi child
mián roof
cùn thumb
小 ⺌ ⺍ xiǎo small
yóu weak
shī dead body
chè germ
shān mountain
川 巛 chuān river
gōng work
personal
jīn turban
gàn dry
yāo tiny
广 guǎng shelter
yǐn great; stride
gǒng two, hands
arrow-grapin
gōng bow
彐 彑 snout
shān beard; brush
chì walk around
心 忄 xīn heart
halberd
戶 户 gate
手 扌 才 shǒu hand
zhī branch
攴 攵 to bump; hand
wén writing
dòu measurer
jīn ax; 500 grams
fāng square; direction
without
sun
yuē to say
yuè moon
木 朩 tree
qiàn tired
zhǐ to stop
dǎi death
shū weapon
母 毋 毌 mother
to confront
máo fur
shì clan
air
水 氵 氺 shuǐ water
火 灬 huǒ fire
爪 爫 zhǎo claw
father
yáo double
pán splitted; wood
piàn slice
tooth; ivory
牛 牜 ⺧ niú beef
犬 犭 quǎn dog
xuán deep
王 玉 jade
guā melon
tile
gān sweet
shēng be born
yòng to use
tián field
疋 ⺪ roll; piece of cloth
disease
to go up
bái white
skin
mǐn container
eye
máo spear
shǐ arrow
shí stone
示 礻 shì to venerate; to show
róu get away
grain
xué cave; swing door
standing up
竹 ⺮ ケ shì bamboo
rice
糸 纟 silk
fǒu jar
网 罒 罓 罓 wǎng net
羊 ⺶ ⺷ yáng sheep
feather
老 耂 lǎo old
ér and
lěi plow
ěr ear
brush
肉 月 ròu meat
chén minister
personal
zhì to reach
jiù mortar
shé tongue
chuǎn to oppose
zhōu boat
gěn decided
color
cao vegetable
tiger
chóng insect
xuè blood
xíng circulate
衣 衤 cloth
西 覀 xi lid
jiàn to see
jiǎo horn
言 讠 yán speech (trad)
valley
dòu pea
chù pig
zhì feline; cat family
bèi shell; money
chì red
zǒu to walk
foot
shēn body
chē car
xīn bitter
chén morning
chuò brisk walking
阝 (邑) city
yǒu alcohol
biàn to distinguish
neighborhood
金 钅 jīn gold; metal
zhǎng long
mén gate
阝(阜) mound
servant
zhuī short-tailed bird
rain
qīng blue/green
fēi false
miàn face
leather
wéi tanned leather
jiǔ leek
yīn sound
页 頁 head; leaf
fēng wind
fēi to fly
食 饣 shí to eat
shǒu head
xiāng perfume
horse
bone
gāo high
biāo hair
dòu fight
chàng sacrificial wine
cauldron
guǐ ghost
fish
niǎo bird
salt
鹿 deer
mài corn
hemp
huáng yellow
shǔ millet
hēi black
zhǐ embroidery
miǎn frog
dǐng tripod
drum
shǔ rat
nose
regular
齿 chǐ tooth
lóng dragon
guī tortoise
yuè flute

More from slc.is
All posts