Prinsipprogram for Folkelobbyen

Folkelobbyens formål er å påvirke norsk miljø- og klimapolitikk, og påse at den holder seg innenfor rammene som er definert av FNs bærekraftsmål 13 (inkl. Paris-avtalen) og Grunnloven § 112.

Folkelobbyen arbeider for å legge til rette slik at det skal være enklere å utøve politisk press i saker som berører følgende prinsipper:

Prinsippet om bærekraftig utvikling

Vår generasjon har et ansvar for å gi kommende generasjoner like god tilgang til natur og miljøressurser som vi selv har. Grunnloven § 112 verner om dette prinsippet: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

I praksis betyr dette at blant annet utbygging av vindkraft og vannkraft ikke må gå på bekostning av viktige naturverdier. Det samme gjelder motorveiprosjekter som går på bekostning av matjord og naturmangfold, og som stimulerer til daglig bilkjøring som ikke er bærekraftig.

Føre-var-prinsippet

Når politiske vedtak har usikre miljøkonsekvenser, skal tvilen komme naturen til gode. Dette prinsippet har Norge i praksis forpliktet seg til gjennom Parisavtalen og 1,5 gradersmålet.

I praksis betyr dette at vi blant annet ikke bør lete etter mer fossil energi enn vi kan forbruke | for å nå dette målet.

Prinsippet om at forurenseren skal betale

Dette prinsippet ligger til grunn for de internasjonale forhandlingene om rettferdighet i spørsmål om kostnadsfordeling av klimatiltak. Miljøkostnader bør regnes med i alle beslutninger.

Dette betyr blant annet at fossil energi bør koste mye mer enn fornybar energi.


You'll only receive email when they publish something new.

More from Folkelobbyen