F

Folkelobbyen

Folkelobbyen er en uavhengig pressgruppe som vil påvirke norsk miljø- og klimapolitikk. Vi bringer lobbykraft til folket! Bli med på folkelobbyen.no

Stopp Equinors Wisting-planer

Equinor vil utvinne olje og gass på Wisting-feltet i Barentshavet, det nordligste oljefeltet i verden. Å godkjenne dette feltet vil være i strid med grunnloven og 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Bli med og send din stemme mot godkjenning av planene! Ifølge Nordisk Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) er man forpliktet til å utrede konsekvensene av å brenne av den oljen og gassen man har tenkt å hente opp. Det har ikke Equinor gjort. Sannsynligheten er stor for at en slik utredning vil vis...
Read post

Be om økt støtte til solceller og energisparing

Be om økt støtte til solceller og energisparing Miljøpartiene SV, MDG og Venstre har alle nylig lansert lignende forslag om det SV kaller en “energipolitikk for fremtiden”. Partiene går blant annet inn for å gi økt støtte og gunstige låneordninger for private og bedrifter som vil installere solceller og gjennomføre energisparingstiltak. Disse forslagene skal snart behandles i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Bli med og påvirke medlemmene av Energi- og miljøkomiteen til å støtte forsla...
Read post

Forbruket må ned – systemendring nå!

Forbruket må ned – systemendring nå! Den ubehagelige sannheten bak klima- og naturkrisen er at vi ikke kan betale oss ut av den. Ja, vi trenger massive investeringer i fornybar energi og ulike teknologier for å reversere CO2-utslipp, og enda større investeringer for å gi hele verdens befolkning tilgang til ren energi, rent drikkevann, og nok mat (og pengene finnes). Men uansett hvor mye penger vi putter inn i det grønne skiftet, kommer vi oss ikke unna det enkle faktum at vi bor på en klode m...
Read post

Stopp grønnvaskingen, Equinor!

Stopp grønnvaskingen, Equinor! Hvis omstillingen til et «bredt energiselskap» skal være troverdig, må Equinor legge om kursen. De kan begynne med å være ærlige om hva de gjør – og ikke gjør – for å stoppe klimakrisen. Bli med oss i kravet om at Equinor signerer Grønnvaskingsplakaten nå! Den 11. mai har Equinor generalforsamling. Det er en god anledning for oss som norske borgere og dermed medeiere i Equinor til å kreve at selskapet slutter med grønnvasking av sin virksomhet, og for alvor begyn...
Read post

Gjør Norge til en grønn kjempe!

Ny, uavhengig rapport viser vei til det grønne skiftet – nå må politikerne på banen! I rapporten «The Green Giant: A New Industrial Strategy for Norway» kommer toppøkonomen Mariana Mazzucato med en rekke anbefalinger til hvordan Norge med noen enkle grep kan bli en motor i det grønne skiftet. Blant anbefalingene i rapporten er: opprett en grønn investeringsbank med midler fra Oljefondet ta Equinor av børs for å bruke selskapet som verktøy for det grønne skiftet opprett et statlig fornybarsel...
Read post

Krev nytt regelverk for utregning av klimakostnader!

Vi trenger et nytt regelverk for å regne ut klimakostnaden ved store byggeprosjekter Regjeringen, Statens Vegvesen og lobbyorganisasjonen Hordfast AS har solgt inn motorveiprosjektet «Fergefri E39» som et klimatiltak. Beviset har vært klimaregnestykker utformet av Vegvesenet i tråd med gjeldende regelverk. Nå har Vegvesenet måtte regne på nytt, og dermed gikk prosjektet fra klimatiltak til utslippskatastrofe. Denne saken viser makten i regnestykkene, og dermed hvor viktig det er at de gjøres ...
Read post

Følg rådene fra Klimaomstillingsutvalget!

Følg rådene fra klimaomstillingsutvalget! Klimaomstillingsutvalget har levert en rapport som viser hvordan Norge kan bli et nullutslippsamfunn innen 2050. Utvalget kommer med en rekke anbefalinger til blant annet sirkulærøkonomi og hydrogenproduksjon, men det er særlig utvalgets anbefalinger til petroleumspolitikken som haster om politikerne ikke skal binde oss til ulønnsomme oljeinvesteringer i overskuelig fremtid. Rapporten er bygget på et scenario der vi når målene i Paris-avtalen, og der i...
Read post

Feriehilsen til politikerne: Det haster med grønn omstilling!

Kjære Folkelobbyister, Koronakrisen ga klimaet et kortvarig pusterom, med så mye som 17% reduksjon i globale utslipp i april i år. Nå stiger utslippene igjen, og nærmer seg nivået fra før krisen. Det haster derfor mer enn noensinne å snu utviklingen. Lederen for Det internasjonale energibyrået, Fatih Birol, uttaler til The Guardian at verden har seks - 6! - måneder på å redde klimaet. Slike tidsfrister kan alltids diskuteres, men det er udiskutabelt at de valgene politikerne fatter nå avgjør...
Read post

Stopp det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid!

Kjære folkelobbyister, Hordfast er et gigantisk veiprosjekt, og “truleg det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid” ifølge Fylkesmannen i Vestland. Hordfast vil i byggefasen alene stå for 12 millioner tonn CO2-utslipp. Det tilsvarer 2,2 millioner turer rundt jorden med fossilbil. 220 kvadratkilometer natur vil bli skadet. Rødlistede arter vil bli ytterligere truet. I tillegg vil Hordfast for alltid stimulere til en ikke-bærekraftig økning i privatbilismen. En sentral del av prosjek...
Read post

Stans utlysning av nye letelisenser!

Stans utlysning av nye letelisenser! Kjære folkelobbyister, den 30. mars foreslo Olje- og energidepartementet å lyse ut 36 nye blokker til oljeleting i Norskehavet. Dette er uforenelig med Norges forpliktelser etter Parisavtalen. Dersom det finnes olje i disse områdene, vil det kunne åpne for produksjon i lang tid fremover, og lenge etter at Norge og verden må ha sluttet med fossil energiproduksjon. For å nå klimamålene må man la 2/3 av allerede oppdagede oljeressurser forbli i bakken. Det...
Read post

Ja til grønn krisepakke!

Kjære Folkelobbyister, I kjølvannet av tiltakene mot koronapandemien truer stillstand i markedet omstillingen til et grønnere samfunn. Da er det en fattig trøst at klimautslippene går kraftig ned på kort sikt. Mandag 13. mars stilte alle partiene på Stortinget seg bak forslagene til den første runden med økonomiske krisetiltak. Torsdag 19. mars kom andre runde, med blant annet en kontroversiell milliardpakke til flyselskapene. Regjeringen lanserer også en tredje runde som skal motvirke de la...
Read post

Lobbykraft til folket! Verv en venn

I slutten av januar krevde folkelobbyister over hele landet at Equinor skulle avslutte sitt oljeprosjekt i Australia-bukta. Sammen sendte vi flere hundre e-poster til Equinor og den da nettopp utnevnte Olje- og energiministeren Tina Bru (H). Nå har de gjort akkurat det vi ba dem om: Tirsdag 25. februar annonserte Equinor at de dropper planene. Hurra! Det nytter å drive lobbyvirksomhet for klima og miljø! Vi er allerede over 500 medlemmer i Folkelobbyen. Tenk hvilken betydning Folkelobbyens a...
Read post

Flytt iskanten sørover!

Kjære folkelobbyister, nå står slaget om hvor i Barentshavet det skal åpnes for olje- og gassvirksomhet. Etter hvert som klimaendringene gjør at havisen trekkes nordover, ønsker oljeselskapene å lete etter olje og gass i de isfrie områdene. Dette er svært sårbar natur, der et eventuelt utslipp vil få katastrofale følger for fisk og sjøfugl. Arbeiderpartiet vurderer nå om de skal støtte miljøpartiene på Stortinget og sikre et flertall for kravet om å flytte den såkalte iskanten sørover. Det be...
Read post

Det Nytter. Og: Equinor Ut Av Australia!

Det nytter. I slutten av november aksjonerte folkelobbyen mot at Miljødirektoratet hadde gitt tillatelse til et oppdrettsanlegg i nærheten av et unikt korallrev ved Husevågøy i Nordfjord. Tillatelsen er nå trukket tilbake, og saken har fått politisk etterspill . Det nytter å drive lobbyvirksomhet for klima og miljø! Fikk du med deg denne? Equinor ut av Australia! Australia brenner. En milliard dyr er døde, og avlinger og hus er utslettet. Dette er starten på en varslet klimakatastrofe. Sam...
Read post

Equinor ut av Australia!

Australia brenner. En milliard dyr er døde, og avlinger og hus er utslettet. Dette er starten på en varslet klimakatastrofe. Samtidig feirer Equinor at de har kommet ett steg nærmere å sette igang oljeleting i Australias svar på LoVeSe, det økologisk sårbare området The Great Australian Bight. Lokalbefolkningen i Australia protesterer, og godkjenningen av oljeboringen utfordres nå i retten. Vi kan støtte dem fra Norge, ved å legge press på majoritetseieren av Equinor, den norske staten. Send ...
Read post

Årets siste aksjon: jolehelsing til våre folkevalde.

Kjære folkelobbyistar, Takk for innsatsen de har lagt ned for klima og miljø i haust. Til saman har vi sendt ut over 2500 e-postar til 25 ulike politikarar og statssekretærar. Gi deg sjølv ein klapp på skuldra! I dei to første aksjonane Amazonas brenner + oppfølging retta vi merksemd mot Noregs moglegheit til å påverke Brasil gjennom handelsavtalen Mercosur. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen nekta å bruke avtalen som pressmiddel for å stanse avskoginga i Amazonas. Etter det har tempoet i...
Read post

Unikt korallrev ofres for kortsiktig profitt

Kjære Folkelobbyister, Miljødirektoratet har gitt tillatelse til et oppdrettsanlegg i nærheten av et unikt korallrev ved Husevågøy i Nordfjord. Havforskningsinstituttet og Fylkesmannen frykter at korallrevet, som de karakteriserer som unikt i nasjonal sammenheng, vil gå tapt dersom det drives oppdrettsanlegg i dette området, og Fylkesmannen har derfor trukket tilbake tillatelsen. På tross av dette har Miljødirektoratet gitt en midlertidig tillatelse til drift av anlegget mens saken behandles. ...
Read post

Støtt klimasøksmålet!

Støtt klimasøksmålet! For ikke lenge siden aksjonerte Folkelobbyen mot prøveboring sør for Trænarevet. Målet var å påvirke Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til å revurdere hvorvidt tyske Wintershall DEA skal få bore etter olje i dette sårbare området. Vi ble ikke hørt, og denne uken ga Elvestuen grønt lys til prøveboringen. Samtidig publiserer Havforskningsinstituttet en rapport som påviser at oljeutslipp i områdene rundt LoVeSe vil føre til uopprettelig skade på uerstattelige økosys...
Read post

Støtt modige motstemmer i Høyre!

Dagens regjering styrer Norge mot klimakatastrofe. Med den kursen Erna Solbergs regjering har satt, kommer vi verken til å nå våre egne klimamål for 2020, eller Parisavtalens mål for 2030. Heldigvis finnes det noen modige motstemmer i Høyre, politikere som har skjønt at vi ikke bare kan fortsette som før. Det er ikke lett å tale mot eget parti. De fortjener ros og støtte, både for å tale klimaets sak, og som motvekt til den motbøren de kommer til å møte for å ha gjort det offentlig. Send dem ...
Read post

Stans prøveboring ved korallrev rett sør for Lofoten!

16 juli åpnet Miljødirektoratet for prøveboring i nærheten av Trænarevet, et svært verdifullt naturområde. Det er korallskog 900 meter unna punktet for prøveboringen, og noen av Norges viktigste sjøfuglbestander og gytefelt ligger kun få mil lengre nord, på Røst og i Lofoten. Selskapet DEA Norge har varslet start for prøveboring i oktober, men Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kan fortsatt stoppe dette. Det haster! I sin klage hevder Bellona og Natur og Ungdom at vedtaket er i strid med fo...
Read post

Amazonas brenner - Oppfølgingsaksjon

Merk: Denne aksjonen er nå noen uker gammel. E-post-utkastene refererer blant annet til "tirsdag", som ikke lengre gir mening. De bør derfor oppdateres før de eventuelt sendes. Kjære Folkelobbyister, vi aksjonerte for første gang fredag sist uke. Kravet vårt var at Norge måtte avstå fra å signere Mercosur-avtalen med Brasil, og sammen sendte vi ut nesten 700 e-poster, blant annet til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Mange har fått svar fra politikerne, hvilket viser at e-postene våre blir...
Read post

Amazonas brenner - Norge må reagere!

Merk: Denne aksjonen er nå flere uker gammel, og ikke lenrge aktuell. Se heller oppfølgingsaksjonen. Oppdatering Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter at Norge nå har inngått handelsavtale med Brasil. Det er uklart hvor mye det står om bevaring av regnskog i avtalen, men Røe Isaksen uttaler: – Bærekraftig skogforvaltning er et viktig tema i avtalen. Den inneholder folkerettslige forpliktelser om å bekjempe ulovlig hogst og ivareta urfolks rettigheter. Den inneholder også forpliktelse...
Read post

Prinsipprogram for Folkelobbyen

Folkelobbyens formål er å påvirke norsk miljø- og klimapolitikk, og påse at den holder seg innenfor rammene som er definert av FNs bærekraftsmål 13 (inkl. Paris-avtalen) og Grunnloven § 112. Folkelobbyen arbeider for å legge til rette slik at det skal være enklere å utøve politisk press i saker som berører følgende prinsipper: Prinsippet om bærekraftig utvikling Vår generasjon har et ansvar for å gi kommende generasjoner like god tilgang til natur og miljøressurser som vi selv har. Grunnlov...
Read post

Mer om Folkelobbyen

Hva Folkelobbyen er en uavhengig pressgruppe som vil påvirke norsk miljø- og klimapolitikk. Det er et lavterskeltilbud for folk som vil gjøre mer, men ikke vet hva. Målet er å presse frem politisk handling i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnloven §112. SDG13: Take urgent action to combat climate change and its impacts. Goal 13 .:. Sustainable Development Knowledge Platform § 112: Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Nat...
Read post

Lansering: Folkelobbyen

Hei, dette er Sveinung fra Folkelobbyen. Vi lanserer i disse dager Folkelobbyen.no, som er første steg i arbeidet med å bygge en kollektiv, distribuert pressgruppe for å fremme politisk handling i tråd med FNs bærekraftsmål 13 og Grunnlovens § 112. Lobbyvirksomhet er vanligvis reservert for de med mye penger eller store organisasjoner. Folkelobbyen fjerner barriæren og bringer lobbykraft til folket. Vi kaller oss enkelt og greit Folkelobbyen fordi klima og miljø ikke er en særinteresse, men gr...
Read post