Rahi Delvi

@rahi

โ˜ I've begun documenting lessons from the Qur'an.

https://www.rahidelvi.ca @rahidelvi Thank Guestbook

191019 - Find your satisfaction in God

Bismillah, hir'Rahman nir'Raheem.


Imgur Allah, however, you've said Allah, in the Yusuf Ali translation, that you, Allah, you have placed love between people.

Yet, Allah, you say, somewhere in your Quran, that you stand in the way between two individuals, perhaps, two entities of any kind.

Love Allah, are you love?

Sweet Malik, love..., Ar'Rahman, Thabath'yadaa, ab'hi luh'bi'yuh wataa'bb.

Allah, does that not translate to perish, the hands, the father of flame? Or, "Perish the hands of the firebrand?"

Are my hands producing? Let it Allah be that it but produces the advancement of learning and practice of singing your praises, yes, learning to truly sing your praises dear God, so that they give you, the one to whom belong the most beautiful pavilions in one of your heavens joy and delight, and I'd be glad if you teach me, and your loved ones from my family, and my daughter, to rely on the glimpse of perfection we've been permitted to perceive, your measure, perfectly measured, now and for ever after.

Thank you dear Allah.


Let God's will prevail, it will anyway. If God wills, it will happen. Insha'Allah, in short.


[191019]

  • 1.2 standard notes markdown does not show ~~strikethrough~~, hence image
  • 1.1 revised God is love bit | turns out a translation says God applied his love to Moses, hence God cannot be love, it's a "thing" God shares, among other stuff, Al'hamdulilah

[191012]

  • 1.0 draft post

You'll only receive email when Rahi Delvi publishes a new post

More from Rahi Delvi: