L

Leif Henning Oliversen

Hei, jeg håper du setter pris på andaktene mine, og at de kan hjelpe deg til å bli opplyftet.

Noen bra vers fra bibelen til ettertanke

1kor13.4-7
Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke,er ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke umoralsk, søker ikke sitt eget, lar seg ikke opphisse, tenker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt.

2 Timothy 2:1 Thou, therefore, my child, be strong in the grace that is in Christ Jesus,

Kol3.1-4.
Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham.

Galat.2.19-20
For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud; jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og gav seg selv for meg.

Fillip4.4-7
Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær! Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Salme.139.2-6
Om jeg sitter eller står, så vet du det, langt bortefra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre, fullt og helt. Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. Det er for underfullt til å skjønne, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

Andakt, Å bli elsket av Han, og å elske Han

(En kort andakt) :D

Romans 8:15
(Bokmål) 15 Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!»

Tenk at vi kan rope Abba Far til Gud, det er så personlig det kan bli, Han er vår Far, den som alltid vil elske oss, være med oss, bry seg om oss.

Det er det peronlige forhold til Han som er det mest intime, nære samvær.

Jeg kan legge meg i Hans armer, jeg kan ligge tett intil Hans bryst, kunne kjenne på den kjærlighet Han har til meg.

Elsk Herren din Gud for alt Han har gitt deg... Vi skylder å elske Han.

Deuteronomy 6:5
(eBibelen – Guds Ord) 5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt.

Vi/jeg har så MYE å takke Gud for, Han griper alltid inn når vi trenger det, når vi søker Hans ansikt.

Psalms 105:4
(eBibelen – Guds Ord) 4 Søk Herren og Hans styrke! Søk alltid Hans ansikt!

Isaiah 55:6
(eBibelen – Guds Ord) 6 Søk Herren mens Han er å finne, kall på Ham den stund Han er nær!

Vær da frimodig, for Herren er med deg!

Andakt for dagen

Matthew 26:41

Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjøttet er skrøpelig.» (eBibelen – Guds Ord)

Våk og be sier Jesus her, for at vi ikke skal komme i fristelse. Ved å holde oss nær Han, ved å be på vår frelse og våke over våre steg, så kan vi komme tettere innpå Jesus. For det er når vi ber, at vi husker på vår Gud i hverdagen, og det er gjennom bønn Han kan styrke oss, gi oss svar, gi oss av sin kjærlighet.Våk, jeg ser på det ordet som at vi skal følge med på hva vi gjør i vår hverdag, ikke bare når vi er på møte, men også når vi er hjemme, på jobb, eller ute med venner, våk over kristenlivet ditt, beskyt deg fra verdens snarer, be om Guds beskyttelse, og Han vil være der for deg. For ånden er villig, men kjøttet er skrøpelig, Jesus sikter til her at vi er av kjøtt og blod og at vi er svake i oss selv (vår sjel og vårt legeme). Ofte kan jeg merke det på eget liv at jeg er villig i ånden til å få noe til (en oppgave Gud har gitt meg, eller noe jeg blir minnet på av Han), men så kommer kjøttet til, og jeg begynner fort å tenke, orker jeg dette, VIL jeg dette, eller HVORDAN skal jeg gjøre dette? Og merker jeg blir motløs i min kropp, og ender opp med å IKKE gjøre noe. Men, så er det her Jesus har sagt at Han vil være med oss, Han vil gjøre våre legemer kjøtt og blod til et hellig kar for Han, ved å våke og be kan vi bli fylt av Hans nåde, Hans kjærlighet, Hans frelse.

Så vil da vår kropp og lemmer bli et instrument for Hans nåde, så vi kan bli hellige i Han som har kalt oss til samvær med Han.

Romans 6:19
19 jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. (Bokmal)

Romans 3:24
24 Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. (Bokmal)

1 Corinthians 1:1-3
_ Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenes 2 hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn – han som er deres og vår Herre: 3 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus (Bokmal)_

Hilser dere med dette verset fra Paulus til slutt, les fra dere som er helliget osv.

Andakt

Fra boken, Veien sannheten og livet, av George Johnson

Ephesians 2:14-16
Ved sin kropp 15 har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. 16 I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. (Bokmal)

Når en som ikke er kjent med bibelsk språkbruk og bibelsk tenking, leser et ord som dette: "Ved å gi sitt legeme avskaffet han loven --", kan han sitte igjen med det inntrykket:¨
-- Vel, er dette sant, så gjelder for eksempel ikke lenger verken det 6. bud eller det 7. bud-- eller de andre aktuelle bud. Så behøver man nikke å ta det så nøye da?

Den som tenker slik, er imidlertidig helt på villspor. Det som opptok Paulus, var å få klargjort for sine lesere --- enten han skrev til menigheter i Efusus-traktene eller til menigheten i Rom eller andre steder --- at moseloven var avskaffet som frelesvei.
I en sum var nemlig hovedpunktet i den gamle jødiske frelseslære: Vil du bli frelst, må det skje ved overholdelse av lovens mange bud og forskrifter. Ingen hadde vel prøvd denne vei mer iherdig og alvorlig enn Paulus selv. Og ingen hadde vel gått mer fallitt på den veien enn han! Derfor slåss han som en løve for å holde åpen adgang til Gud nettopp for alle de som ble klar over at dette maktet de ikke. Og denne åpne adgang gikk nettopp gjennom Jesu død på korset.
Dette var nemlig en stedfortredene død, det vil si en død da han gikk i alle menneskers sted og bar alle menneskers straff "for at vi skulle ha fred". Fred med Gud og fred mellom to grupper som tidligere stod så steilt mot hverandre, jøder og hedninger. Jesu død far en soningsdød for alle, både jøder og hedninger. Dermed er det bare en frelsesvei for alle. Ikke en spesialvei for jøder, en annen for hedninger. Heller ikke den håpløse lovoppfyllelsens vei, men troens og nådens vei -- gjennom Jesus!
Dermed legges også grunnlaget for "det nye menneske". Det sikter på den kristne kirke som tross mange ytre forskjeller dog har det grunnleggende felles: de blir frelst på en og samme måte: ved troen på Han som døde for oss alle og på den måten opphevet "fiendskapet", Guds vrede, som hvilte over oss.

Men den som på denne nådefulle måte er blitt frelst og fri fra den uoverkommelige oppgave å skulle frelse seg seg gjennom lovoppfyllelse , han frigjøres nettopp til i liv og vandel -- ovenfor mennesker i denne jevne hverdag -- å virkeliggjøre Guds lov, Guds gode vilje med oss mennesker. For ham blir lovens etiske bud -- la oss igjen tenke på konkrete bud som det 6. og 7. -- en god og klar veiledning om hvordan livet bør leves, både fordi Gud vil det slik, men også fordi denne måte å leve på gagner livet, ja, er "livets lov". Går vi utenom Guds lov, ødelegger det livet. Følger vi hans bud, høyner og gagner det livet. Det understreker Bibelen. Det stadfester erfaringen!

Egne notater til teksten

Altfor ofte stresser vi mennesker på egen frelse, vist jeg bare gjør slik eller sånn så greier jeg meg, eller DA vil Gud være fornøyd med meg. Eller enn tenker å lurer på om er jeg god nok for Gud?

Nei, vi trenger ikke tenke sånn, for se hva Gud har gjort for oss, han har gitt sinn sønn for at vi skal ha forsoning med Han, og vi er det gitt bare av nåde, så høyt elsker Gud oss
Loven som var "moseloven" binder oss ikke lenger, vi er kjøpt fri ved Jesu blod på korset. Halleluja!

Så la oss da ta opp korset med glede... La Guds nåde frelse oss fra alt som var og som skal komme.
Elsk Gud av hele ditt hjerte, amen.

Dagens andakt

Fra andakts boken Veien, sannheten og livet av George Johnson

Ephesians 2:10

For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på > > forhånd, for at vi skulle vandre i dem. (eBibelen – Guds Ord)

Nå heter det videre i Ordet at dette er gjerninger "som Gud på forhånd har lagt ferdige".
Men da dukker det straks opp et spørsmål som ikke alltid er like lett:

• Hvor finner jeg så de gode gjerninger som ligger ferdige for at jeg skal "gå inn i dem" eller "vandre i dem", som det står i den gamle bibeloversettelsen vår. "Vandre" betyr jo her vår livsvandel, måten vi lever på.

Ja, hvor finner vi dem?
La meg her bare nevne et livsområde hvor det sikkert er rikelig av slike gode gjerninger å gå inn i, nemlig i vårt kall. Det vil si: på den arbeidsplass, i det yrke eller den jobb vi nå befinner oss. Det var ikke minst ved reformasjonen at den ekte bibelske tanke slo igjennom på ny: og tjene Gud er først og fremst å tjene Gud i vårt kall. Ikke finne på en masse merkelige og kunstige ting av mer eller mindre "Åndelig" art, men se på arbeidet som et kall fra Gud til å ære hans navn og å tjene våre medmennesker.
Hopper vi for lett av disse gode gjerninger idag? På jobben skal en kristen ikke gjøre andre gjerninger enn de andre. Guds mening er at vi, som hans barn, skal gjøre de samme gjerninger, men på en måte som ærer hans navn.
Jeg husker enda hva en prest sa til oss da vi var gymnasiaster:

• Ingen har rett til å vente av en kristen elev at han skal være den flinkeste. Det beror på personlig utrustning og begavelse. Men derimot har de rett til å vente av ham — eller henne — at de er de flittigliste! (Den satt!)

Det samme gjelder enhver jobb. Ingen kan vente av en kristen mekaniker, en kristen ingeniør, en kristen sykepleier, eller hva yrke det nå måte være, at han — eller hun — av den grunn er den dyktigste, den mest begavede. Der er kristne — som alle andre — vidt forskjellig utrustet. Men det de skal kunne vente, er at de er de mest samvittighetsfulle, de som passer sin jobb best, ikke somler og slarver, men ser på arbeidet sitt nettopp som en tjeneste for Herren. Og er arbeidet egentlig for ham, og gjerningene — også på jobben — noe Han har lagt ferdig i oss, er det naturligvis for at vi skal gå inn i dem og utføre dem på en måte som gleder Ham!
Det er da at også overall`en blir "prestedrakt" — i bibelsk betydning!

Mine egne tanker til teksten

De tanker jeg sitter igjen med etter å lest denne teksten er at vi som kristne har et ansvar, ovenfor Gud OG mennesker å alltid strebe etter å gjøre godt, etter å vise i handling at vi tilhører og tror på Gud.

Vil og legge til at det også er viktig å huske på Gud i din hverdag og, ja.. både på jobb og i egen hverdag er det viktig å følge den vei Gud har lagt ferdig for oss, så vi som kristne kan være en velduft for verden.

Jeg har takket Gud ofte jeg for de jobber jeg har hatt, og prøvd å gjøre mitt beste (men jeg er også et menneske, som ikke alltid får det til), men med å ha Han i tanke, så kan vi få den hjelp og styrke vi trenger, både på jobb og i egen hverdag.

Så la oss da være til behag for Han, og være en velduft for andre mennesker, la oss strekke oss etter å gjøre det rette til en-vær tid.

Og husk også (vil jeg legge til) at vist du ikke alltid for det til, så vil ikke Gud være "sur" på deg, nei.. Han elsker deg UANSETT!! Bare søk Han når du føler at du ikke klarer noe, eller ikke strekker til, så VIL Han gi deg styrke.

Romans 16:25-26

25 Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus > > Kristus, ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra evige tider, 26 men som > nå er kommet for dagen (Bokmal)

Andakt, Han er trofast

Red, Leif Henning

Døde vi med ham,
skal vi også leve med ham.
Holder vi ut,
skal vi også herske med ham.
Fornekter vi,
skal han fornekte oss.
Er vi troløse,
så er han trofast,
for han kan ikke fornekte seg selv.

2Tim2, 11-13

Avsnittet der han sier at Gud er trofast selv om vi er troløse har alltid vært til stor trøst for meg, for jeg har mange ganger i mitt liv følt meg troløs, eller tvilt på ting Gud har sagt til meg, mange ganger har jeg tenkt den typiske frasen "har Gud virkelig sagt", men selv om jeg har disse tanker til tider, så er Gud fremdeles trofast mot meg, Han slutter aldri å elske meg, slutter aldri å tro på meg.. Han vil alltid følge meg på livets vei.. Jeg takker Gud for at Han har et sånt hjerte for meg.

For den Herren elsker, refser han,
slik en far gjør med en sønn han har kjær.
Ord. 3.12

Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham Joh 14: 23

For Far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Joh 16:26

Tenk det, at Gud elsker oss så høyt, ja, så høyt at han ga sin sønn for oss, for at vi kan bli frelst i Hans navn.

Dette er det som holder meg oppe i min hverdag, dette er det som gir meg liv, at Han vil alltid være med meg, i tykt og tynt så vil Han være der... Da skyler vi Han å elske Han tilbake, for det Han har gjort for oss, og stadig gjør for oss i våre liv, Han reiser oss opp når vi lider nød, Han er der når vi trenger Han, Han er der når vi priser Han, ja, Han er over oss, under oss, ved siden av oss, han går våre steg sammen med oss...

Jeseia 53: 4-5

Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig.
Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.

La oss derfor legge alt i Hans hender og la Han lede være liv, det liv Han har skapt oss for å leve, Amen.

Gud kunne ikke se på

Fra andaktsboken “hver dag med Jesus”

Psalms 22:2

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
Hvorfor er du så langt borte
når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? (Bokmal)

Da Jesus hang der tilsmusset, gjennomtrukket av blod og nedlesset av synd, nektet Faderen å se på sin Sønn. Hvorfor? Kristus bar vær eneste ussel og skjendig handling som forderverede mennesker noen sinne hadde begått eller kom til å begå. Hans kropp og sjel var fullstendig I menneskers avskyeligheter. Han bar Adams ulydighet, Kains drapshandling, Davids ekteskapsbrudd og mordene på kristne som Saulus fra Tasrus utfordre. Han bar vær eneste synd som var begått fra historiens begynnelse og hver synd som vil bli begått inn til jorden fortæres av ild…

Aldri noen sinne I historien hadde så mye synd blitt båret på en og samme gang, og lad ble båret av Den syndfrie. Alt lå på det syndfrie, hellige gudemennesket Kristus Jesus, og det var derfor Faderen vendte seg bort fra sinn Sønns rop idet Kristus tok vår plass (se sal22v2). Gud klarte ikke å se på dette bildet. Sannelig, det var vår synd, vår ondskap, våre overtredelser, våre misgjerninger, og våre avskyeligheter som fikk Gud til å snu ansiktet bort fra den hjertekjærende scenen.

Mine notater til teksten

Hva Jesus har gitt oss I sin død på korset! Vi har så mye å takke Han for, Tenk..Gjennom Hans død på korset har vi fatt tilgivelse for ALL vår synd, både den vi vet at vi vi bevist har begått, og den vi ikke er bevist av, alt er det blitt lagt på Han, så vi kan bli vasket rene I Hans blod.

For meg har alltid korset der Jesus henger vært sterkt for meg, tenk, der hang Han for MEG, lille ubetydelige meg, jeg har så mye å takke Han for.

Så la oss da ta opp korset å gå med Han, Han som har gjort oss rene foran Gud, så vi kan stå syndfrie foran Han.

Jeg legger til noen gode bibelvers til slutt, som passer godt inn med teksten:

Isaiah 53:5

5 Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. (eBibelen – Guds Ord)

Proverbs 28:13

Den som skjuler sine overtredelser, skal det ikke gå godt, men den som bekjenner og vender seg fra dem, skal få barmhjertighet. (eBibelen – Guds Ord) “Den som tar imot Jesus I sitt hjerte”

Romans 4:25

Han som ble gitt for våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. (eBibelen – Guds Ord)