P

Panha's Thought

An Autodidact & Lifelong Learner exploring Regenerative Agriculture | Social Business | Personal Writing | Blockchain

ទឹកស្រះជីវិត [AC2]

ស្រះទឹកក្នុងសហគមន៍កសិកម្មគឺជាអាយុជីវិត
របស់ប្រជាកសិករយើង។

សម្រាប់សហគមន៍កសិកម្មដែលជួបបញ្ហាខ្វះ
ខាតទឹកនៅរដូវរាំងភ្លៀង កសិករពឹងផ្អែក
ទាំងស្រុងទៅលើប្រភពទឹកស្រះ ដោយសារ
សហគមន៍ពួកគាត់ពុំមានប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត
គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាំយកទឹកពីស្ទឹងឬទន្លេ
ចូលមកដល់ទីតាំងរបស់គាត់។ រីឯប្រភពទឹក
ក្រោមដី(ទឹកអណ្តូង)វិញគឹមិនអាចប្រើប្រាស់
សម្រាប់ធ្វើកសិកម្មឬហូបបានព្រោះមានជាតិ
កំបោរខ្ពស់ពេក។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកែច្នៃ
ប្រភពទឹកក្រោមដីដែលមានជាតិកំបោរខ្ពស់
ឱ្យអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់បរិភោគនិង
ស្រោចស្រពដំណាំ? សរុបមកវិញ សព្វថ្ងៃពួក
គាត់ធ្វើស្រែចំការពឹងផ្អែកទឹកភ្លៀងក្នុងរដូវ
វស្សារហើយអាស្រ័យផលទឹកស្រះដែលសេស
សល់ពីរដូវភ្លៀងសម្រាប់ខែប្រាំង។

ទីតាំងភូមិសាស្រ្តរបស់សហគមន៍មានដីដែល
អាចជីកស្រះទៅទប់ទឹកជាប់ មូលហេតុអ្វី
កសិករមិននាំគ្នាជីកស្រះឱ្យធំដើម្បីអាចរក្សា
ទឹកទុកប្រើឱ្យគ្រាប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការដាំដុះ
ផ្សេងនិងប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវប្រាំង? រដូវប្រាំង
ជារដូវយុទ្ធសាស្រ្ត ព្រោះថាបរិមាណទិន្នផល
កសិកម្មផ្សេងៗជាធម្មតាធ្លាក់ចុះក្នុងរដូវនេះ
ព្រោះកសិករពិបាកដាំដុះដោយសារមូលហេតុ
ផ្សេងៗ ដែលក្នុងនោះមានកត្តាកង្វះទឹកមួយ
ជាកត្តាចម្បង។

មូលហេតុអ្វីប្រទេសយើងហាក់ដូចជានៅមិន
ទាន់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តល្អគ្រប់គ្រាន់និង
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទូទាំងប្រទេស ត្បិត
វិស័យកសិកម្មក៏ជាវិស័យមួយដែលសំខាន់ក្នុង
ការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជាជន?
តើអ្វីខ្វះជាកត្តារារាំងចម្បងក្នុងកិច្ចការងារ
អភិវឌ្ឍ ស្តារឡើងវិញនិងកសាងប្រព័ន្ធ
ធារាសាស្រ្តបន្ថែម?

មួយណាជាខ្ញុំ?

ស្រះទឹកក្នុងសហគមន៍កសិកម្មគឺជាអាយុជីវិត
របស់ប្រជាកសិករយើង។

តើកីឡាអ្វីជាខ្ញុំ? តើកីឡាអ្វីត្រូវនិងខ្ញុំ?​​ តើ
កីឡាមួយណាដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំស្ងប់ចិត្ត? តើកីឡា
មួយណាដែលអាចឱ្យខ្ញុំឋិតក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល
បាន? តើកីឡាមួយណាដែលខ្ញុំពិតជារីករាយ
ហើយសប្បាយចិត្តនិងធ្វើ?

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្វះនូវអារម្មណ៍មួយដែល
កើតមានពេលយើងលេងកីឡាដែលជារបស់
ខ្ញុំឬដែលត្រូវជាមួយខ្ញុំ ដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំអាច
ភ្លេចពីអតីតកាលនិងមិនខ្វល់ខ្វាយពី
អនាគត ប៉ុន្តែសប្បាយស្ងប់ចិត្តក្នុងបច្ចុប្បន្
នកាល។​ នេះជាអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំកំពុង
ស្វែងរក។

ខ្ញុំនូវតែមិនទាន់ដឹងថាកីឡាមួយណាដែល
អាចធ្វើឱ្យខ្ញុំមាននូវអារម្មណ៍មួយនេះ។
រាល់ពេលដែលខ្ញុំមើលគេប្រកួតកីឡាឬហាត់
កីឡា​គប់ថាស (Ultimate Frisbee)
កីឡារត់ចំងាយកីឡារជិះកង់ កីឡាជិះកង់
បោះតង់រយៈពេលវែង កីឡាក្បាច់គុណ
កីឡាទីលានឧបសគ្គ ឬការហ្វឹកហាត់​បែប
ទាហ៊ាន ខ្ញុំតែងតែរំភើបចិត្តខ្លាំងពុះ​
កញ្ជ្រោលក្នុងចិត្តចង់ធ្វើវា​ ចង់ហាត់វាចង់
សាកល្បងវា។ តើនេះគ្រាន់តែជាចំណង់រយៈ
ពេលខ្លីឬយ៉ាងណា?

You're not a man

I am sick and tired of trying to fit in our society's code of conduct. I am trying not to be angry at anyone, but to understand what is going on and break free from them.

I don't like to be at the center of attention or want too much attention. Well to be more accurate, I would add, "of the wrong group of people". What do I mean by the "wrong group of people" ? "Wrong group of people" here doesn't have to be less educated people with conservative and judgmental mindset. They could just be people that I know pretty closely, my relatives. In fact, I think if they are strangers, I wouldn't care much. I wouldn't feel too much uncomfortable being out there in the crowd or at the center of attention.

Not every man is extroverted and outgoing. Not every man like to be at the center of attention.

When you are man and don't like to be at the center of attention, you're perceived as someone who is not mainly.

Sometimes I wish I were kids, because they don't seem to care much about what their surroundings think about them. They are kids. They do what they want. They don't have standards, guidelines, or code of conduct to adhere to.

Why do people like to emphasize on people's insecurity when greeting each other? I think what I am referring to here are Khmer conservative less educated or empathetic people.

Sometimes I am very angry with this culture or with these people. Who the fuck are they? Why are they to put this pressure or discomfort on me?

What kind of hurts me or gets me mad even more is the fact that my mother really cares about other people and tells me, "If I don't go out and stay away from the crowd too much, I wouldn't be called a man". I try to me empathetic and put myself inside her shoes. I admit that she has been quite understanding already toward who I am and how I like to behave.

Faith

Why am I trying so hard doing what I am doing everyday? Why am I doing what I am doing? What is the purpose behind what I am doing?

There are moments in my life where having all the answers to these questions still doesn't feel enough to get myself out of down times and dark moments. Why? What is it that I might be missing?

Is it faith? If so, what is my faith? What is it that I believe in?

I believe that what I am doing now is for our entire ecosystem. I don't know what our planet is going to look like eventually in the future. I don't know if we are going to have the apocalypse where every living thing is dead, but the lucky few of us including myself. If that were to be the case, I would want to be able to look back at my own life and say to myself, "I did what I could to prevent the apocalypse from happening and what I were trying to do before the apocalypse was my purpose of life."

What is my purpose of life? Why am I here in this universe? What is my role in our natural ecosystem?

I am here to awaken people to FARM HARMONIOUSLY WITH NATURE.

How am I going to awaken them?

I am going to educate and inspire them through writing, explaining, training, and presenting. My main content will be done in video formats—video essay and video explainer; audio format—podcast; and written format—essay.

I believe that when farmers do farming for more than just to make a living, but to be of service to others in the entire ecosystem—not anyone or any species in particular, they will find joy and fulfillment in their work and life because it gives them pride.